Själavård vad är det?


Egentligen är inte jag rätt  person att skriva om det eftersom jag saknar utbildning på område. Däremot har jag arbetslivs erfarenhet eftersom jag hade förmån att jobba med människor och den vägen fick jag handledning.

Detta är alltså en livserfarenhet genom människor jag träffade i både privat och jobb relaterad miljö.

Det första som jag vill söka svar på är följande frågor:

  1. Vad är själavård?
  2. Behövs den?
  3. Vem är lämpad för den?

Själavård är en mental omsorg om den enskildes andliga välbefinnande. Man brukar skilja mellan vänskapssjälavård och enskild själavård. Den andliga välbefinnande definieras således i termen som, ande, kropp och själ. I förtydligande är det en kropp av våra lämmar och sinnen anpassad efter den jordiska. Medan anden och själen tillhör det eviga livet och har därför en annan dimension som vi uppfattar som tro. Detta i sin tur är något som vi inte ser, men hoppas på och är förvisade om genom den kunskap som vi har inhämtat med våra  jordiska sinnen. Det betyder att man går till ”grundkällan” där allt började enligt skapelse ordning som vi läser om i bibelns  första början.

Nu kanske någon invänder: Måste man läsa från början till slutet för att få kunskap om det?

Naturligtvist inte, Gud har gjort det mycket enkelt för människor att uppfatta detta, nämligen, att växa med kunskapen som är ett styckeverk för var och en av oss.

Evangelisten Johannes som var Jesu lärjunge beskriver det så talande i kapitel 1-3, detta har jag skrivit om flertal gånger om, men vill ni läsa ifrån grundtexten så slå gärna upp detta.

I Hebr. 11:1-3,6 citerar jag följande:

1 Men tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 För genom den har fäderna fått sitt vittnesbörd. 3 Genom tron förstår vi att universum har skapats genom Guds ord, så att det synliga inte har blivit till av det som vi kan se.”…

6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som vill komma till Gud måste tro att Gud är till, och att han lönar dem som ihärdigt söker honom.”…

Behövs själavård?

Ja ,absolut, detta är en del av livet fastän den är osynlig. Tyvärr är det många människor som lider men som inte syns på utsidan .Där, tycker jag, bör vi vara mycket försiktiga när vi fäller omdöme om vår nästa. Ingen av oss har gått i vår nästas skor  för att kunna bedöma tillståndet för vederbörande.

Själv tänker jag på Jesu ord om de förlorade fåret  Matt 18:12-14

12 Vad tror ni? Om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han inte de nittionio i bergen och ger sig ut och letar efter det som har gått vilse? 13 Och om det händer att han finner det, sannerligen säger jag er: Han gläder sig mer över det än över de nittionio som inte har gått vilse. 14 Så är det inte heller er Faders vilja, som är i himlarna, att någon av dessa små ska gå förlorad. ”…

Vist vi är som får som förirrar oss ibland, men hittar ändå tillbaka till flocken om vi skall tala bildspråk. Det finns alltid någon eller några som kommer efter eller i värsta fall sitter fast inklämda i livets taggar. Vad gör vi då?Jo, de flesta grips av medlidande och tycker synd av dessa. Det finns såna som är skadeglada och tänker: Vad gott, nu har han/hon fått vad de förtjännar…Må vara så, är det rätt? Alla kan inte vara själavårdare, alla kan inte hjälpa alla heller, sant. När allt kommer omkring så är det inte mängden som räknas. Gör det lilla du kan, gör det villig och glatt för Jesu skull som gav sig själv i kärlek till oss. Ibland behöver man inte ens säga så mycket, utan bara lyssna för att vederbörande skall kunna slänga av sig en del av bördan. Kanske behöver man byta ut hamrande ord mot oljeflaskan för att ta ett bildspråk igen och gjuta olja i såren?

Skall avsluta dagens artikel med den sista fråga:

Vem är lämpad att vara själavårdaren?

Som allt annat har vi våra olika uppgifter i livet. Att vara själavårdare kräver både utbildning och kunskap tillsammans med tålamod och god erfarenhet.

Inom kristna samfund har man oftast efterlyst pastorer som kunde både sjunga, predika och vara  själavårdare. Hittar man en sådant person så är det underbart, däremot kan inte pastor, diakon eller någon annan för den uppgiften ersätta mångfallden i Guds församling. Där har vi alla en uppgift för att se till så ”Kristi kropp”kan leva och är varandra till tjänst.

En viktig egenskap för hela församlingen är omsorg av varandra, för själavårdare är tystnads plikten absolut måste. Skvaller och förtal i en församling är grogrund för splittring.

/Claudio

Den apostoliska bekännelsen-Historia och nutid


Citat från Wikipedia:

Den apostoliska trosbekännelsen (latin: symbolum Apostolicum eller enbart Apostolicum[1]) är den äldsta av de tre så kallade ekumeniska huvudsymbola. Den har sitt ursprung i den fornkristna församlingen i Rom, 200-talets början, och dess namn är tidigast dokumenterat i ett brev från Ambrosius cirka 390. Det är en längre version av den gammalromerska trosbekännelsen.

Den kallas apostolisk, eftersom den anses vara en pålitlig sammanfattning av apostlarnas tro så som den uttrycks i Nya Testamentet.[2][3][4] Texten bygger delvis på aposteln Paulus definition av kristen tro i Romarbrevets tionde kapitel, vers 9 från 60-talet: ”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.” Klyftan mellan judendomen och den växande kristna rörelsen blev under 100-talet allt tydligare samtidigt som behovet av en kort sammanfattning av den kristna tron blev allt större bland annat för att tydliggöra avgränsningen mot andra religiösa rörelser som till exempel gnosticismen. Den apostoliska trosbekännelsen behöver inte, till skillnad från Paulus definition i Romarbrevet, den judiska religionens kontext för att vara begriplig för icke-judar.”  Slut citat

Jag har själv stöt på uttrycket  om ”Apostoliska bekännelsen ” i olika sammanhang, men måste säga att jag förstår inte riktigt tolkningen av ovannämnd text, varför? 

Det första som jag reagerar på är årtalet för anstiftan som skedde på 200 talet ef.Kr. I och för sig behöver det inte vara konstigt i sig, eftersom anstiftan kan ske retroaktivt av det som hände tidigare. Det andra som jag funderar på är platsen för anstiftan, Rom. Också det kan vara en förklaring till att Rom var en världs (dåtidens) metropol och den Romerska riket sträckte sig över merparten av Europa och en del av Mellanöstern samt nora Afrika. Nu säger texten ovan att den har sitt ursprung i den fornkristna församlingen i Rom. Vi känner till enligt historie böcker att det fanns bekännande kristna som hade sin verksamhet i underjordiska katakomber eftersom det rådde hårt förföljelse mot dem. Detta pågick således fram till kejsar Konstantin amnesti i början på 300 talet ef.Kr. Historien hänvisar till att det rådde frihet och man var fri till att dyrka vilken Gud man ville eftersom Romarna praktiserade mångguderi. Kejsaren i Rom skulle ha den första platsen och någon som bekände sig till Jesus och Den Treenige Gud betraktades som förrädare och hade ingen existens berättighet. Just av den anledning att de levde efter Guds bud:” Du skall inte ha andra Gudar än Herren själv”…

Men, om vi skall tala om den Apostoliska trosbekännelsen måste vi först gå till början av källan och därför tycker jag är viktigt för vidare förkunnelse av den Kristna evangeliet som pågår i våra dagar.

Anstiftaren är i första hand Jesus som Guds sändebud och benämnd som ”Människoson- Messias, Försonaren för alla människor på jorden. Där är den ursprungliga fundamentet, ”byggnadsstenen ” som alla människor skulle bygga sina liv på. Därför uppträde Johannes döparen med uppgift att ”informera” folket om att det skulle komma en som han –Johannes inte ens var värdig att knyta sandaler på. Detta i en tid när människor ansåg Johannes vara en profet, vilket han också var, han skulle förberedda vägen för Jesus. I detta sammanhang skulle folket se på Jesus och inte på Johannes som var ett redskap.

Citat från Joh 1:29

Nästa dag ser Johannes* Jesus komma till sig och säger: Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!”…

Varför skriver jag detta?

Jo därför att vi måste gå till ursprunget för att finna vägen till livet som Jesus själv uttrycker det i Joh.14:6

6 Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”…

Den som var början och slutet enligt Guds ord, ja den som kom som en människa och Guds Son utvalde 12 apostlar som skulle föra vidare evangeliet om försoning och syndernas förlåtelse. Dessa skulle predika hela evangelium om Kristus- Messias så som korsfäst, död och uppstånden, upptagen till himmelen på nytt och igen kommande när tiden är inne enligt evangelierna och hela bibeln predikad av apostlar och alla som kom efter dem.

När vi talar om församlingen så bildades den i Jerusalem där merparten var Judar  som levde efter sina traditioner och visa hade svårt att ta till sig det nya som kom med Jesus så som den ”Nya Förbundet” och kallad ”Nådens Evangelium”

Utifrån den beskrivningen ovan och på  bibelns grund har jag svårt att förstå varför det finns så många olika samfund. Det som räknas och det som skall praktiseras är trohet till Kristus och efterföljelsen. Detta fundamentet kallar jag för den ”Apostoliska bekännelsen”.

När jag läser Guds ord och begrundar vad Jesus lärde sina lärjungar som lämnade sina intryck och upplevelse till nästa generation. Så fortsatte det sekler igenom, men någonstans på vägen har innehållet ändrats, visa delar har tagits bort, medan andra har lagts till under förevändning att människan måste anpassa sig till tidens tand.

Till sist ett sista citat från Hebr. 13:8-9

8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 9 Låt er inte drivas omkring av många olika och främmande läror.”…

/Claudio

Frågor och svar om artikel ovan:

Fråga :Är det rätt att hänvisa till Wikipedia när det gäller teologi?

Svar:  Ja det tycker jag, därför att , det är Encyclopedia/lexikon instans där olika företeelse, område och ämnen tas upp rent historisk eller vetenskaplig. Det handlar om saker som belyses på ett sätt för allmänt intresse. Vilka dessa personer är som är ansvariga för utgivningen, har jag inga synpunkter.

Som läsare ligger det i sakens natur att pröva det i första hand med grund texten i bibeln och jämföra.

F:  Är du inte kritisk mot  den Katolska kyrkan som är ett stort samfund och som anses ha sin början i Rom?

S: Det är inte min uppgift att vara domare över någon annan. Däremot kan jag ha synpunkter  mot den Katolska teologi och institution som sådan.

Jag är dock av den tro att oavsett vilken samfund människor tillhör, så länge det handlar om Kristi efterföljare enlig texten ovan med en ärligt motiv, så tror jag att dessa kommer rätt.

F: ”Ekumeniska  huvudsymbola” enligt länken  ovan, är du för eller emot ekumenik?

S:  Jag är inte emot ekumenik med rätt förutsättningar. Vi har en grund att stå på och är glastydlig på hur vi bör underordna oss Kristi efterföljelsen. Detta är den ultimata fundamentet som artikeln beskriver, därför är det också en förutsättning att dela gemenskapen med varandra. Motsatsen till detta är mänskliga  dogmer och tillägg till texten, alternativ borttagning av grundtexten som skapar vilsenhet och främlingskap mot Kristus. Sådan ekumenik är inte till någon fördel.

Sista fråga:

Är du inte medveten om att det finns många olika tolkningar på bibeln?

S:  Jo det är jag, absolut, detta är dock inget försvar för att ändra grund texten för att komma till en annan slutsats. Som Paulus uttrycker det: ”Jag tror, därför talar jag”… Hela vår existens bygger på tron på en Gud som ”Var, Är och Förblir ”fastän vi inte ser Honom. Skriften, gamla texten (grundtexten)  och apostlarnas vittnesbörd  talar om för oss vad som var och är .Den som vill  och är intresserad av kunskap får kunskap och övertygelse.

Som det heter: ” Tron kommer av predikan/undervisning som i sin tur kommer från Kristi ord”… grundregel är att man skall lita på det som vi läser. Motsatsen är annars att vi tror på en Gud som är något diffust  eller svävande som inte kan greppas.

Förutfattade slutsatser


”Varje människa skall vara snar att hör och sen att tala”…  Jakobs brev 1:19

Ett ordspråk som vi alla kommer till korta med mer eller mindre.  Och vist står vi ut med varandra när det gäller vardagliga petittesser. Värre blir det när vi fäller dom över varandra  och förstör livet för någon som inte passar in i  gemenskapen eller är lite udda.

På tal om mänskliga mått, har jag ofta funderat på: Varifrån kommer alla dessa mått i stort sätt på de flesta område, eller för att vara konkret, vem har fått makten att bestämma måttet för de flesta människor?

Jag antar att detta är en  gammalt företeelse sen människans skapelse, därför vill jag begränsa mig med början från Jesu tid som visar det bästa och sämsta exempel.

Första frågan blir: Varför förkastade Fariseer(skriftlärda)  Jesus som i deras ögon var en stötesten  och nagel i ögon på dem? Jag menar, det var så lärda och borde tolka skrifterna och profeternas ord på ett rationellt sätt. Nej, det kunde de inte, därför att de hade färdiga uppfattningar om hur Messias skulle bli. Man kan säga att i den kunskap de hade, skapade dessa  eget måttstock som skulle tjäna deras syfte. Om syftet var att glänsa bland människor och bli ärad av dem så stämde inte detta med Jesu förkunnelse för det var rena motsatsen till deras själviskhet.

Som exempel bifogar jag ett ord från   Matt 13:53-57

53 Och det hände, när Jesus hade avslutat dessa liknelser, att han gick därifrån. 54 Så kom han till sin hemstad och undervisade i deras synagoga, så att de förundrade sig mycket och sa: Varifrån har denne fått sådan visdom och dessa mäktiga gärningar? 55 Är han inte timmermannens son? Heter inte hans mor Maria, och hans bröder Jakob och Joses* och Simon och Judas? 56 Och hans systrar, är de inte alla hos oss? Varifrån har han då fått allt detta? 57 Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: En profet är inte föraktad utom i sin hemstad och i sitt hem.”

Varför var det så svårt att ta emot Jesus som Messias-Frälsaren i hans egen stad? Jo, som vi läser i texten ovan var Jesus känd av de flesta som människa. Dessa kände till den  ”mänskliga bakgrund” och ville inte undersöka den verkliga bakgrunden till varför Jesus var där och vad hans uppgift var. Kanske var det lättare att vara så där lagom religiösa och följa traditioner på gammaldags vis?

Det var då det, kanske någon tänker?  Är det någon skillnad på den moderna människan idag än det var då? Nej, skulle jag vilja påstå… Vi är inte Judar så som vi läser om i texten, låt gå för det, men människor är sig lika oavsett vilket århundrade vi pratar om. För de flesta ligger fokus på detta livet och sen är det slut, ”tror många”?  Då skulle jag vilja säga att vi är de mest ömkansvärda människor på jorden, hårda ord, jo, säkert men logisk, varför?

För att inte jag skall bli fel citerad skall vi ta skriftens ord med oss:  1 Kor 15:14-22

14 Och om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro är också meningslös. 15 Då kommer vi också att stå där som falska Guds vittnen, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han inte har uppväckt, om det är så att döda inte uppstår. 16 För om de döda inte uppstår, så har inte heller Kristus uppstått. 17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. 18 Då har också de gått förlorade som har insomnat i Kristus. 19 Om vi endast i detta livet har haft vårt hopp till Kristus, så är vi de mest ömkansvärda bland alla människor. 20 Men nu har Kristus uppstått från de döda och har blivit* förstlingen av de som somnat in. 21 För eftersom döden kom genom en människa, så kom också genom en människa de dödas uppståndelse. 22 För såsom alla dör i Adam, så ska också alla i Kristus göras levande.”…

Så är det som vi läser ovan, som handlar om kunskap om Jesus, hans Gudom uppenbarad i människan  för att människor skall förstå Guds syfte för att omvända sig och få ett evigt liv. Till detta hör förtröstan, hoppet och hjälp i nöden så länge vi vandrar här som människor. Det är vi väl eniga om att livet  inte  är så enkelt alltid. Därför får vi lov att ta ordet till oss som hoppet och förtröstan oavsett yttre förhållande. Tyvärr är det många som missar detta av någon anledning.

Några ord om de allra svagaste i samhälle:

Hur många gånger har vi inte hört om människor på den lägsta sociala skalan, det blir aldrig något av dem… Eller, han/hon där som är utsatta för människors gliringar för att de är inte enligt allmänna mått, hör ni som läser, vi är väl överens om  att oavsett status på den sociala skalan, så är vi lika älskade av Gud utan anseende till personer.

Måste berätta till sist om en mamma som var vanställd och som syntes ganska dramatisk utåt. Hennes dotter hade det jobbigt och skämdes för sin mamma. Flickan växte och blev äldre medan hon brottades med sina känslor. Så en dag kunde hon inte hålla sig längre och ställde frågan till mamma:

”Mamma, varför ser du så konstig ut?… Nu när flickan blev något äldre kunde mamma förklara för flickan vad som hände. Jo, sa mamma, vårt hem brann ner och jag gjorde allt för att rädda dig och då blev jag bränt och vanställt. Flickan började gråta och snyftade fram: Mamma förlåt mig för att jag skämdes för dig… Ja mitt barn, jag såg din kamp och kände med dig därför att jag älskar dig. Där började ett nytt liv för mor och dotter, ett liv med innerlig kärlek som inte söker sitt, allt bär den , allt tror den och allt uthärdar den och kärleken upphör aldrig.

Här avslutas dagens artikel.

Vill du samtala eller har du frågor, tveka inte att ta kontakt. Sätet du vill göra det bestämmer du själv om du läser på menyn till vänster.

/Claudio

Uppfylla rättfärdighet


Låter det krångligt, övermodig  eller ouppnåeligt, förresten, varför så högttydlig när man lika gärna kan skriva ”att göra rätt? 

Låt oss se på helheten och ta de i detalj:

  1. Vad
  2. Vem
  3. Hur
  4. Vad vill jag säga  med att göra rätt?

Som de flesta redan anar så handlar inte artikel om  den allmänna, stadsfästa lagen. Den är inpräntad hos regeringen och riksdan som samhälles fundament. Därför handlar det om andliga ting utifrån Guds påbud uppenbarad i människan Jesus, kommen från Sin Fader.

Nu kanske någon vaken läsare protesterar och undrar om detta verkligen stämmer? Om vi tänker oss globalt över världen, där de troende  är förföljda och riskerar döden tom, då kan vi väl inte försvara  lagar som är i strid med människors övertygelse, man måste väl lyda Gud först? Vad säger Jesus till Fariseena när de ville sätta honom på prov?

Matt 22:21  ” 21 De sa till honom: Kejsarens. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.”…

Här tycks råda ett motsats förhållande, kanske någon tycker? Inte, vill jag påstå, därför att all överhet är tillsatt av Gud.

Rom 13:1

1 Varje människa ska underordna sig överheterna. För det finns ingen överhet som inte är av Gud. De överheter som finns är förordnade av Gud.”…

Vad säger Paulus om överheten och vad säger han inte? ”Citat från Niklas Piensoho”
1. Bibeln talar om att Gud i sin försyn, osynlig och okänd men verklig, är närvarande och verksam i människors samhällsbyggen. Världen utanför kyrkan är inte gudlös. Gud verkar långt utanför församlingens ramar. Skillnaden är att församlingen är en gemenskap som känner Gud på ett personligt och ömsesidigt sätt. Utanför församlingen är Gud okänd eller i alla fall inte igenkänd. Men Gud finns närvarande och aktiv även i de politiska, samhällsbyggande systemen.”slut citat”

Dessutom  tycker jag, utifrån vad vi läser i  1Kor 14:33  är Gud ordningens Gud för samhällets bestånd, annars hade det varit anarki ( splittring, kaos) i samhället.

Så här långt om det samhälleliga rättfärdighet.

  • Vem gäller den andliga rättfärdigheten?

Vi vänder på frågan: För vem kom Jesus och föddes som människa ? Har vi förreträde som kallar oss ”Kristi efterföljare?” Nej, naturlitvist inte, jag vill tom påstå att inte ens Judar har förreträde om ni förstår mig rätt. Jag tror på en rättfärdig Gud som inte har anseende till personer. Däremot utvalde han ett specifik folk i historien (skapelsen)  för att förhärliga sitt namn. Vi läser om skapelsen, första människan  lagen på gott och ont och profeterna  sammanfattat i gamla testamentet.  Detta gällde som  levnads regler för både Judar och andra folk då.

Efter Jesu födelse  inträder den nya förbundet  och kallas för ”Nådens Förbund”  Det gäller som försoning (bryggan) mellan den jordiska och himmelska. Den gamla byggde på egna gärningar som rättfärdighet mot den himmelska. Således gäller samma lagar idag för samhällets bestånd, men som egen rättfärdighet gäller den inte  eftersom all rättfärdighet går genom Jesu som är ”Kristus-Messias-Människosonen” och världens frälsare.

3.Hur hänger det ihop?

När Jesus kom gående i öknen mot Johannes döparen, möte han mycket folk som lyssnade till Johannes. Kom ihåg att detta är början av evangelisten Johannes , alltså inte samma Johannes, utan den som blev utvald som apostel bland de andra 11. Han berättar från början vad han har sett och hört.

Johannes döparen var också utvald som en profet för att förberedda vägen till Jesu framträdande.  Därför kunde han ropa vid Jesu ingående:  ”Se Guds Lamm som tar bort världens synd”…

Jag möte människor under min tid som troende, som de påstod att de har aldrig syndat. Vad är då synd?

Rom 3:21-24

21 Men nu har, utan lag, Guds rättfärdighet uppenbarats, som lagen och profeterna vittnar om, 22 nämligen Guds rättfärdighet, som kommer genom Jesu Kristi tro, till alla och över alla* dem som tror. För här finns ingen skillnad. 23 För alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus, ”…  

Därför kan vi läsa om gamla testamentet att synden kom genom en enda människa och gäller alla människor både då och nu. Men Gud hade överseende med människor som levde av lagen som i sig var försvagad till sin andliga natur. Därför behövdes bättre offer och då blev det Gud som steg ner i människogestalt och blev Guds lamm och offer till försoning för alla vilket Johannes döparen bekräftar med sina ord.

Det handlar om mer som vi kan se och förstå av det som är skrivet i Guds ord.  Jesus ville bli döpt!… varför? Han kom från sin Fader och hade inte syndat, Johannes protesterade att det var han som behövde döpas av Jesus. Låt oss se vad Jesus svarade som avslutning till dagens artikel:

Joh 1:19-23

19 Och detta är Johannes vittnesbörd, när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom: Vem är du? 20 Då bekände han och förnekade inte, utan bekände: Jag är inte Kristus. 21 Då frågade de honom: Vem är du då? Är du Elia? Och han sa: Det är jag inte. Är du profeten? Och han svarade: Nej. 22 Då sa de till honom: Vem är du? Vad säger du om dig själv, så att vi kan ge ett svar till dem som har sänt oss? 23 Han sa: Jag är rösten av en som ropar i öknen: Gör Herrens väg rak, som profeten Jesaja har sagt.”…

Matt 3:13-17

13 Då kom Jesus från Galileen till Jordan, till Johannes, för att låta döpa sig av honom. 14 Men Johannes försökte hindra honom och sa: Jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig? 15 Då svarade Jesus och sa till honom: Låt det ske nu, för på detta sätt ska vi göra för att uppfylla all rättfärdighet. Då tillät han honom det. 16 Och när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se, då öppnades himlarna för honom, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och se, en röst från himlen* sa: Denne är min älskade Son. I honom har jag ett gott behag.”…

Jag skall avsluta artikel med Matteus berättelse och Jesu egna ord om vad han menar. Vi läser i evangelierna att Han är ”Vägen, Sanningen och Livet” till detta visar Jesus en förebild på hur man skall göra för att vara rättfärdig och få syndernas förlåtelse. Att Jesus döptes var en handling till oss andra för att begrava den gamla människan under vatten och resa sig upp till ett nytt liv i Kristus.

Att bli döpt är en lydnads handling, medveten beslut och hör till dem som förstår innebörden av handlingen för den tro man är förvisad om.

/Claudio

Till en okänd Gud?


I den gamla världen  fanns det många så kallade Gudar som man bad till i tron att om man blidkade dessa skulle det gå väl för människor. Egyptier hade sina gudar som det tillbad och vördade. Vilka var dessa gudar och vilken hjälp kunde människor få av dessa? Sol guden var en av dem, en annan var ormens gud.

Vidare genom historien, vet vi att människor sökte livets mening  och gjorde sig totempålar som skulle vara deras gud. En annan som vi läser om är Bals gud och hans profeter som kom i konfrontation med Israels Gud genom profeten Elia. För den som vill läsa om det finns det uppskrivet i 1 Kon 18. Av utrymmes skäll skall jag inte skriva om det. Konstaterar bara att sökning av gudaväsen är en gammal företeelse, vilket understryker att vi är evighets människor. Salomo, Israels kung uttrycker det så här i boken Predikaren 3:11-14  ”

”Allt har Han (Gud) skönt för sin tid, ja Han har också lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så att det förmår inte förstå till fullo, från början till slut, fatta det verk som Gud har gjort. Jag insåg att ingenting är bättre för dem, än att de är glada och gör sig goda dagar, så länge de lever. Jag insåg att allt vad Gud gör skall förbli evinnerligen, Man kan inte lägga till något till det, ej heller ta något av det. Och Gud har så gjort för att man skall frukta Honom.”…

Romarriket hade sina egna gudar där det var fritt fram att dyrka vem man ville så länge man inte försummade kejsaren. Vikingar hade sina och infödingar åter sina gudar. I vår moderna tid finns en blandning av både nytt och gamalt. För att vi skall förstå innebörden av det, skall jag bifoga Paulus redogörelse från sin  missions resa  när han och Silas kom till Athen:

Appg 17:16-24

16 Medan Paulus väntade på dem i Aten, blev han upprörd i sin ande då han såg staden vara fylld med avgudadyrkan. 17 Därför samtalade han i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud, och på torget var dag med dem som han träffade där. 18 Och några filosofer av epikureerna och stoikerna diskuterade med honom. Och några sa: Vad är det den där pratmakaren vill säga? Och andra sa: Han tycks vara en förkunnare av främmande gudar, eftersom han predikade Jesus och uppståndelsen för dem. 19 Och de tog honom med sig och förde honom till Areopagen och sa: Kan vi få veta vad det är för en ny lära som du förkunnar? 20 För det du låter oss höra är främmande för oss. Vi vill nu veta vad detta betyder. 21 För alla atenare och främlingar som var där hade inte tid för annat än att tala om eller höra på något nytt.

22 Då trädde Paulus fram mitt på Areopagen och sa: Män, atenare, jag ser av allt att ni är mycket religiösa*. 23 För medan jag har gått omkring och beskådat det som ni dyrkar, har jag funnit ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Han som ni alltså tillber utan att känna till, honom* förkunnar jag för er. 24 Gud som har gjort världen och allt som är i den, han som är Herre över hi27 för att de ska söka Herren*, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss.”…

Här har vi själva kärnan och grunden i det som var viktig för apostlarna, undervisning och fostran direkt från Jesus. Nu skulle inte människor behöva syssla med okända tomtepålar och egna beläten för att hitta fram till sin Skapare och frälsning. Nu skall Jesus pressenteras för folket i då tidens värld och uppdraget skall föras vidare över hela jorden i vår tid för att alla skall höra om hoppets evangelium. Budskapet om den Sanne Guden som kom som en människa i Jesus Guds Son, Kristus och Frälsaren som är Vägen, Sanningen och Livet. Att hitta hem till Gud är hjärtats inställning i bön och suckan med viljan-motivet att lära känna  Honom, som Var, Är  och Förblir den som Han har sagt sig vara.

Om honom berättar apostel Johannes i den första kapitel som jag åter citerar: Joh 1:1-5, 9-15

1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”…

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. 12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. 14 Och Ordet blev kött och bodde* bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnade om honom och ropade och sa: Det var om honom som jag sa: Han som kommer efter mig är förmer än mig, eftersom han var före mig.”…

Paulus var en äkta Jude uppfostrad enligt Judisk tradition men han hade inte kunskapen och sanningen i början. Istället ägnade han sitt liv till att förfölja och döda Jesu efterföljare. På Damaskus vägen möte han ljuset som gjorde honom blind och hörde en röst:” Saul, Saul varför förföljer du mig?”… Du kan läsa om det själv  i Apg 9:1-9

Saulus blev Paulus efter sin dramatiska omvändelse och vigde sitt liv till att vara en apostel och missionär.

”En okänd Gud”… hur många vandrar i mörkret utan att vara medvetna om det, dessa sätter sitt hopp till en andlig väsen i tron att det skulle hjälpa dem i livet, och ge dem sin frid? Eller, hemska tanke, hur många är det som offrar allt för att blidka dessa så kallade Gudar, med offer menar jag både materiellt  och kroppsligt.

Nej jag vill inte trötta ut er med att skriva långa artiklar, att läsa Guds ord och det som jag citerar här ovan är den bästa referensen och vägledning.    

/Claudio

Det kristna budskapets betoning


Mitt motto är: ”Tydlighet och saklighet för att det skall vara lätt begriplig”

Hur kan jag säga så, jag har inte ens teologi utbildning? Låt oss ta det precis för vad det är, jag menar, förutsättningar har vi alla och möjlighet att kunna läsa, vilket är alla förunnat att göra det, i alla fall här i Sverige. Det andra är att vi vill ha en tro på något som håller, en övertygelse om det vi hoppas på och som vi har funnit fungerar. Visa har det med sig från barnsben, andra har tagit det till sig genom någon annans berättelse. Gemensamt för oss alla är att vi är tänkande människor och kan undersöka/pröva för att se om det är så som många vill visa på och dela det med sig.

Det tredje är att vi är normala  människor, folk som i allmänhet är. Därför menar jag, utifrån beskrivningen ovan  har vi möjlighet att välja. Eftersom artikel handlar om tron och vad vi betonar i den  så är det viktig att se vad som är sagt och vem som har sagt.

Därför vill jag börja med  Paulus, som i och för sig kom efter Jesus och var en förföljare av de kristna men genom sin omvändelse blev en hängiven missionär i då tidens värld.

Rom 10:17 läser vi följande:

17 Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds* ord.”…  

Här har vi själva nyckel till tron, dvs. någon måste ta tillfälle i akt och berätta vad det handlar om. Lägg märke till att principen med övertalning eller omvändelse under galgen fungerar inte och skall således inte tillämpas. Här handlar det om nyfikenhet, sökning, bearbetning/prövning av tankar och stillhet och vördnad  inför den som har sagt det, alltså Gud själv som bliv förkroppsligad genom Jesus, Messias-Frälsaren. Med andra ord måste det finnas behov, just behovet är något som kommer och går beroende på vårt mentala tillstånd. Det handlar inte om sjukdom, utan om våra tankar och vad som upptar dem.

När tron väl kommer, hur, kan vi läsa här: Joh 6:44

44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, ”…

För att inte krångla till det, så är det som så att om någon väljer  att tro  på det hörda ordet så är detta en maning och sökning från Guds Ande, den tredje Gud i ”Treenighet”. Observera att man kan välja att gå vidare eller låta det vara. Det är Guds princip att vi är skapta med en fri vilja, vilket vi kan se redan i början av skapelsen och uppmaning till första människan att välja mellan kunskapens trä på gott och ont.

Nå väl, om man väl har kommit till tro och vill följa Jesus så som han undervisade om, då får vi ta allt till oss så som han undervisade de första efterföljare när han var bland dem. Och det är just detta som är det viktiga att vi betonar Jesu ord som referens på att det skall finnas täckning för det som är sagt. Ni kommer väl ihåg artikel nedan om den ”Postmoderna människan”  där allt är så flyktig och anpassningsbart efter tiden vi lever i? Artikel finns här för den som vill läsa den.

Så… vad handlar det om? Vi går till Hebr 6:1-3

1 Låt oss därför lämna de första grunderna av Kristi lära och sträva vidare mot det som hör till fullkomligheten. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse* från döda gärningar och med tro på Gud, 2 med läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom. 3 Och detta ska vi göra, om Gud tillåter det.”…

Det här är bara första grunderna i vårt ställningstagande om tro. För att kunna gå vidare skall man ”mata själen med andlig mat” som är Guds ord, som gör att också tron växer och man blir tryggare och starkare i sin förvisning och övertygelsen. Det handlar alltså inte om egna krafter, utan handlar om att man blir mera lik Jesus och kan möta vardagen så som han gjorde när han var bland människor.

Något som vi möter ibland är människor som gärna predikar/ undervisar  andra med lösrykta versar från bibeln. Det i sig som dessa  läser, behöver inte vara fel  men kan få en helt annan betydelse om inte texten förklaras i sitt sammanhang. Därför menar jag, skall man läsa evangelierna om Jesus, i första hand, för att ta till sig hur han bemötte  andra och vad som var centralt i hans undervisning. Det är också ett sätt att överbrygga missförstånd och skapande av nya läror.

Dessutom, vilket är nog så viktig, tydlighet med referens hänvisning, skapar förtroende  och nyfikenhet.

/Claudio

Rättvisans principer


Några tankar om handlingar i samhälle hur vi ser på om det är rätt eller fel.  Det står skrivet: ”Öga för öga, tand för tand”…  Här vill jag ge min egen syn på vad Guds ord säger, för det finns fallgroppar som man kan hamna och förorsaka större skada än nytta.

Låt mig ta några exempel från det  verkliga livet: Är det rätt att bränna koranen, muslimernas bibel, som markering om att inte förknippas med deras tro?

Eller, är det rätt att provocera andra när vi själva blir provocerade?

Från Matt 5:38

38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand.”… vers 44 ” 44 Men jag säger er: Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör väl mot dem som hatar er, och be för dem som hånar er och* förföljer er”…

Nu blev det lösryckta versar i Jesu bergspredikan för att betona rättvisans principer utifrån en kristen synpunkt.  Vi går  till händelsen när Jesus blev gripen : Matt 26:51-54

51 Och se, en av dem som var med Jesus räckte ut handen, drog ut sitt svärd och högg till översteprästens tjänare och högg av hans öra. 52 Då sa Jesus till honom: Stick ditt svärd tillbaka i skidan. För alla de som tar till svärd ska dödas med svärd. 53 Eller tror du inte att jag nu kan be min Fader, och han skulle genast sända till mig mer än tolv legioner* änglar? 54 Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas, som säger att detta måste ske?”

Vad handlar texten om egentligen?

Jo, Guds uppenbarade frälsning skulle gå i fullbordan, detta var en andlig kamp, men också ett exempel om att några som följde Jesus ville försvara honom  på värdslig sätt. Parallell till texten ovan finner vi i möte mellan Petrus och Jesus  i Mark 8:32-33 när Jesus berättade om att han måste lida döden så som det var förutsagd från början. Men Petrus förstod inte innebörden  av Jesu berättelse, därför tolkade han nuet och på ett jordisk/världslig sätt.

Vad jag ville komma fram till är att också vi människor har, eller vill gärna försvara vår kristna övertygelse på mänskligt  sätt. Exempel har vi sett genom historien  där krig har utkämpats mellan Islam och Korsfarare. Det finns en del kristna i USA  som  förespråkar krig med vapen mot dem som inte delar deras övertygelse. Ett annat exempel är kriget på Nordirland mellan Katoliker och Protestanter.

Då frågar jag: Hur kan man komma  så långt ifrån Jesu undervisning? Betyder det att  man tar den kristna tron  bara som en tillhörighet som etikett? Eller är man inte medveten om att det finns en andlig kamp att utkämpa. Det senare  tycks vara ganska vanligt eftersom det handlar om andliga ting som är svåra att förstå. Med  det menar jag, det finns en andlig kraft i den destruktiva andliga världen och som är motsatsen till Guds kraft som vi tror på och som vi har fått övertygelse om. Just därför, när vi blev födda på nytt har vi fått en andlig natur genom Guds Ande  och behöver inte strida på ett världsligt vis för att försvara det andliga.

Jag skall avsluta dagens artikel med citat från Paulus brev till församlingen i Efesos 6:10-18

10 Till sist, mina bröder*, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets* världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och förbli stående när ni har fullgjort allt. 14 Stå därför fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och ha som skor på fötterna den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Framför* allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. 17 Och ta frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord, 18 under all bön och åkallan, be alltid i Anden. Och vaka med all uthållighet och bön för alla de heliga.”

Sammanfattning:

Som troende skall vi lämna över domen  till vår Herre som är rättvis, som värdsliga som vi är har vi lagar och förordningar som staten har stiftat, dem skall vi följa som goda medborgare.

”Låt oss ge Kejsaren vad denne tillhör, och Gud vad  Honom tillhör”… Från Mark 12:13

/Claudio

Den moderna teologi?


Med den gemensamma benämningen  ”Postmodernismen” förspråkar visa en ekumenik och menar att det finns ett smörgåsbord  av olika trosinriktningar där man kan blanda allt eftersom det passar i den moderna världen.

Så här beskriver Wikipedia  Postmodernism: citat

Postmodernism är ett ord som syftar på en utveckliunder tng inom kritisk teorifilosofiarkitekturkonstlitteratur och kultur som kan beskrivas som antingen sprungen ur eller en reaktion på modernism och modernitet. Postmodernismen har även definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen.”… slut citat.

När det gäller teologi så tolkar jag detta utifrån Wikipedias beskrivning, att det finns inga fasta gränser, utan allt verkar vara flyttande och anpassningsbart allt eftersom det passar den moderna människan.

Tyvärr har detta kommit in i visa kyrkor och församlingar, man tar och blandar från andra religioner och påstår att detta är välbehagligt för Gud.

Nu frågar jag: Bortser man ifrån den första ”Apostoliska förkunnelsen” under täckmantel att vi har blivit mer upplysta och skall därför anpassa oss  till nutiden? Eller det som är ännu värre: Bortser man från Jesu egna ord när han talade i vardagliga liknelser för att människor skulle förstå vad han menade?

Paulus vände sig till Timoteos i sitt brev och säger följande: 2 Tim 4:3-4

3 För den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, 4 och vända sina öron från sanningen och vända sig till myter.”…

Hur skall vi förhålla oss till ekumenik? Det är korrekt att Jesus bad om att de troende skall var ett, Joh 17. Det första steget är då att vi skall stå eniga vid den första grunden som Jesus instiftade och blev ett föredöme för att vi skall uppfylla  ”all rättfärdighet” Att uppfylla rättfärdighet innebär inte att vi är eller skall bli som ”Gudar”, den tanke är en högfärds tanke då man gör anspråk att vara Guds like. Tvärt om säger Jesus i Matt 11:29  ” 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. 30 För mitt ok är milt, och min börda är lätt. ”…

Jakobs brevet beskriver det så här i kap 4:6

6 Men större är den nåd han ger, därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.”…

Och ett ord från Joh 15:4-8 bifogar jag följande:

4 Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. 6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden för att brännas. 7 Om ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, kan ni be om vad ni vill, och det ska bli gjort för er.”…

Kort sagt, som Guds folk, församling eller kyrkor, har Gud kallat oss till Kristi efterföljelse. Apostlarna hade Jesus hos sig som undervisade dem, sen blev de självständiga när Jesus for tillbaka till sin Fader och Den Helige Ande tog över som ledsagare och vägvisare för att evangelium om syndernas förlåtelse och evig liv skall bli predikat, först genom apostlar och sen genom dem som kom till tro på deras ord. Därför menar jag, är också vårt  uppgift att vara Kristus trogna. Vi har hans testamente , Guds ord  och hjälparen, Helig Ande som skall visa vägen med vishet och kraft. Betänk att vi är bara redskap som är kallade till trohet och överlåtelse.

Avslutar med  Upp 22:12-17 Sista boken i bibeln.

12 Och se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. 13 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, den förste och den siste.* 14 Saliga är de som håller hans bud*, så att de får rätt till livets träd och får gå in genom portarna i staden. 15 Men* utanför är hundarna och trollkarlarna och de otuktiga och mördarna och avgudadyrkarna och alla de som älskar lögnen och håller sig till den. 16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta i församlingarna. Jag är Davids rot och ättling, och den klara morgonstjärnan. 17 Och Anden och bruden säger: Kom! Och den som hör det ska säga: Kom! Och låt honom som törstar komma. Och den som vill får fritt ta av livets vatten.”

/Claudio

Söknings betraktelse


Tänker på sektbildning  och människor som är sökare som blir fångade i sekter som slavar åt så kallade profet gestalter. Vad är det för tanke som styr längtande människor till en sådan gemenskap?

Vad är det för ledare som började i många fall sunt för  att så småningom övergå i destruktiva tankar? Jag hoppas med den här betraktelse finna några svar  och orsaken till den  osunda lära.

Jag börjar från början med definitionen av ”andlighet”

Citat från Wikipedia:

”Andlighet  eller själslivet,  som utgår från tron att människan har en inneboende ande.

Enkelt uttryck kan vi säga, ande. kropp och själ.

 Andlighet är förknippat med begrepp som fromhet, helighet, religiositet, själfullhet, spiritualitet och mysticism. Andlighet kan både handla om tro och sökande,”… Detta är således förenklade definitioner om andlighet, som jag lånade visa ord från Wikipedia.

Lägg märke till att andlighet innebär så många område, det är ett sätt att beskriva religiös beteende  och  en tro som man inte kan greppa. Kan du greppa din tro, kanske någon invänder? Mer om svaret under artikelns gång…

För att få svar på detta måste vi beakta visa grund tankar om vad det handlar om:

                      1.Söknings tid

                      2.Mottagning

                      3.Prövning

Söknings tid-vill jag beskriva utifrån min egen erfarenhet, som en tid då man har behov av extensiela värde, dvs. en tillvaro som man undrar över om det finns en Gud och hur allt hänger samman. Att jag själv brottades med dessa frågor är inget konstigt, möjligen kunde det varit för ca 50 år sedan, eftersom jag förstod inte den processen som jag hade i mitt liv då. Under årens lopp växer instinkten, nyfikenhet tar vid och man vill gå vidare för att se om man kan hitta mera kunskap.

Som referens till detta bifogar jag ett stycke från Predikarens bok 3:11-14

11  Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut.

12  Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. 13  Och när en människa äter och dricker och ser det goda i sin möda, då är det en Guds gåva.

14  Jag insåg att allt som Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas, och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. 15  Det som är har redan varit. Det som kommer att hända har också hänt förut. Gud kallar fram det

Som vi ser är vi evighets skapelse med en nedlagt längtan att lära känna det eviga. Därför menar jag, skall man inte förakta sin söknings tid. Här ligger också en stor fara med att man blir fångad i diverse villfarelse och så småningom hamnar i en sekt.

Låt oss gå vidare och undersöka vad ”Mottagning” betyder:

Är man intresserad av hur allt hänger ihop då är man villig att ta till sig information. Det betyder inte per automatik att man accepterar eller tror på detta. Mottagning kan också betyda kunskap, den är dock inte liktydlig med sanningen. Ni som kan bibeln vet redan att i begynnelsen, när Gud skapade människan , så fick dessa uppmaning till att ge akt på ”Kunskapens frukt på gott och ont”…

Vi ser och förstår att redan då var människan utrustad med en fri vilja för att välja rätt eller fel. Utbud av kunskapen idag är så mycket större, men vaksamhet att bedöma vad som är rätt eller fel måste också bli större för att vi skall hamna rätt.

Prövning- den logiska tänkande för allt i livet som  möter oss. En sund människa som tänker och överväger, skapar frågor och försöker finna svar på vad det har för betydelse för ens liv. Eftersom detta är en artikel om andliga frågor så är det självklart för mig att man skall söka kunskap i grundkällan. Jag har fyllt mitt kunskap från Guds ord-bibeln, utan att göra anspråk på att jag kan allt. Där har jag mycket kvar att lära trotts min  ålder.

Tyvärr är bristen på kunskap oftast en källa till att man hamnar i olika sekter och bland vilolärare som utger sig för att vara Messias gestalter eller Guds profeter. Dessa är inget annat än ulvar i fåra kläder  som vill ha makt över andra människor för sin egen vinnings skull.

”Var och en blir salig på sin egen tro” säger ordspråket…Salig man kanske blir, frågan är var skall man tillbringa evigheten när man väl går över gränsen?

För många år sedan läste jag en artikel om en känd skådespelerska som utryckte sin längtan att hon skulle betala väldig mycket för att få äga frid i sin själ.Detta har jag tänkt på genom åren… betala? Det är redan betalat, Gud kommen i köttet som Jesus och Messias har försonat oss med Gud genom sitt lidande, död och uppståndelse. Att bejaka detta borgar för alla människor för att komma rätt i livet.

Ett ord på vägen till sist: Matt 7:7-8

7 Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och det ska öppnas för er. 8 För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för honom som bultar ska det öppnas.”…

/Claudio

Bröllop


Kan tänka mig att de flesta vill gå på bröllop med glädje, där det är fest och gemenskap och glada miner. I den här artikel vill jag beskriva bröllop utifrån Jesus och ordets perspektiv.

Från Matt 22:1-1-14

1 Därefter började Jesus än en gång tala till dem i liknelser, och sa: 2 Himmelriket är likt en kung, som höll bröllop för sin son 3 och skickade ut sina tjänare, för att kalla dem till bröllopet som var bjudna, men de ville inte komma. 4 Återigen skickade han ut andra tjänare, och sa: Säg åt dem som är bjudna: Se, jag har tillrett min måltid, mina oxar och gödkalvarna är slaktade, och allting är redo. Kom till bröllopet. 5 Men de brydde sig inte om det, utan gick sin väg, den ene till sitt jordbruk, den andre till sina affärer. 6 Och de andra tog fast hans tjänare och misshandlade och dödade dem. 7 När kungen hörde* det, blev han vred och skickade ut sina härar och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. 8 Sedan sa han till sina tjänare: Bröllopet är ju färdigt, men de som var bjudna var inte värdiga. 9 Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. 10 Och tjänarna gick ut på vägarna och samlade alla, så många de fann, både onda och goda, och bröllopssalen blev fylld av gäster. 11 När kungen gick in för att se på gästerna, fick han där se en man som inte var klädd i bröllopskläder. 12 Då sa han till honom: Min vän, hur kom du in här utan bröllopskläder? Men han teg. 13 Då sa kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och för bort honom* och kasta honom i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan. 14 För många är kallade, men få är utvalda.”

För att beskriva tron och ett himmelsk tillstånd som väntar dem som har mottagit tron, använde Jesus vardagliga händelser som människor kunde identifiera sig med och förstå när han talade.

Vi förstår att texten handlar om det eviga livet, himmelriket som Jesus säger, där alla människor är bjudna. Vi förstår också djupare innebörd  hur texten läggs fram och fogas i sitt sammanhang  när vi läser hela testamente, både gamla och nya.

För det första använder Jesus uttrycket ” en Kung och hans son” en förebild på gamla testamente som  Israel, Guds utvalda folk  som skulle bli ett redskap i Guds ögon för alla folk i världen och lära känna den Sanne Guden genom dem som han har utvalt. I detta ingår det profetiska ordet som då tidens profeter talade om inför människor om ”Frälsarens” tillkommelse.

Här vävs historien och Guds ord samman inför Jesu födelse  som världens frälsare, med början först för Israel och sen för hela världen. Det är inte så som många menar att Gud skulle ha anseende till ett folk eller personer. Men Gud använder vem han vill som sitt redskap för att rädda människor. Ifrån Israel skulle frälsningen utgå, Jesus blev själv Jude, där Gud och människa blev ett, men många Judar har inte accepterat Jesus som frälsaren som kom, därför väntar de på Messias som skall komma. Därför säger Jesus i liknelsen att alla dessa som först blev kallade avböjde inbjudan till bröllops fästen.

Bröllopet var redan iordningsställt, det finns väl andra som vill vara med på fästen. Vilka är då dessa andra? Jo, här kommer vi andra som inte är av Judisk börd men som är lika älskade av Herren och är inbjudna till ”Bröllop”. Hur gick det? Så där… eftersom det är prioriterings principen som tillämpas och Gud har utrustat oss med en fri vilja, så blev några obekväma och valde annat istället. Visa blev tom så ilskna att det  gav sig på budbärare. Allt går igen i historien, många far illa när de försökte berätta om Jesus och frälsningen.

Men så fanns några med som kom in på bröllopet med avvikande klädsel, det var inte rätt. Jo då, alla blev bjudna under förutsättning att de hade passande klädsel på sig. Vi känner igen detta i vår tid, människor  som vill vara med, men är inte villiga att ikläda sig Kristus och följa honom. Det är lättare att kalla sig kristen och följa med strömmen, men att veta om Guds kraft är de inte intresserade av. Vad är Guds kraft i detta? Jo, samma budskap som Jesus talade till Nikodemos, han som var en god och fin människa  men som saknade kraften i Jesus. ”Förundra dig inte när jag sa till dig att du måste födas på nytt”… sa Jesus till Nikodemus.

Detta har inte mist sin betydelse, det gäller för alla tider igenom.

Från Upp 19:6-9

6 Och jag hörde liksom ett brus av en stor skara och liksom dånet av väldiga vatten och liksom mullret av starkt åskdunder, som sa: Halleluja! För Herren Gud*, den Allsmäktige, regerar. 7 Låt oss glädjas och fröjdas och ge honom äran. För Lammets bröllop har kommit och hans hustru har gjort sig redo. 8 Och hon har fått fint linne, rent och skinande att klä sig i, för det fina linnet är de heligas rättfärdiga gärningar. 9 Och han sa till mig: Skriv: Saliga är de som är kallade till Lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig: Dessa är Guds sanna ord.”…

Du är bjuden till Lammets bröllop, ”Se Guds lamm ropar Johannes döparen, när Jesus nalkades, som tar bort världens synd”… Det är han som är ”Brudgumen och församlingen är bruden” Ingen människa kan ta sig rätten och göra anspråk på att vara  Brudgumen. Han är Guds lamm som blev slaktad för världens försoning. Han gjorde allt i vårt ställe, därför kan vi bara bejaka honom så blir vi rättfärdiga, klädda i bröllops kläder, om vi talar bild språk.

Vill du vara med? Valet är individuellt…

/Claudio