Livets källa


Vi förstår alla hur livet blir till rent biologisk, det livet hör till den jordiska kroppen, därför skall jag inte skriva om detta. Däremot vill jag bara konstatera att livet består av kropp, ande och själ. Det första brytts ner med tidens gång mer eller mindre olika från människa till människa.

När det gäller ande och själ, handlar det om det osynliga som vi inte kan greppa med våra fysiska händer. Det handlar om tro och skapelsen , dvs. en källa varifrån allt liv kommer. Här skulle jag vilja säga att det finns surrogat/ plagiat som försöker efterrappa Guds skapelse, men blir istället ett jagande efter egen förträfflighet för att om möjligt kvalificera sig till att vinna gunst av dessa så kallade ”Gudar”

För att kunna förstå början måste vi ta bibeln som helhet och läsa den i sitt sammanhang. I detta fall handlar det om just ”Livets källa”

Jag vill hänvisa till bibelns första sida,1 Moseboken 1 hela kapitel. För att artikel inte skall bli för lång citerar jag bara vers 26:

 26Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.”…

Lägg märke till texten hur det är skrivet:” Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika;

Vi har lärt oss från barnsben att det finns bara en Gud, texten ovan talar om ”oss” Hur hänger det ihop? Det är också det som vi hörde i söndagsskolan, nämligen: ”Treenighet”dvs. ”Gud Fader, Gud Sonen, Och Gud den Helige Anden”

Johannes som var en av Jesu lärjungar skriver i evangeliet den 1 kapitel 1-5

I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”…

Varför skriver jag detta? Jo, för att hänvisa till ursprunget, för mig är ordet referens och förklaring till varför jag tror som jag gör. Det betyder att jag har aktivt tagit ställning till utifrån mitt förstånd. Med andra ord, den som vill pröva det som jag säger offentligt skall kunna undersöka det själv och pröva det som sägs och är alltså grunden till rubriken ovan.

Men vi kan inte stanna vid detta, livet måste gå vidare både lekamlig och andligt. Samtidigt måste vi använda vårt förstånd för att kunna uppfatta tron. Där har vi många exempel från Jesu utvalda apostlar som hade svårt att hänga med visa gånger när han talade om andliga ting .Men han undanhöll inte sanningen för dem utan förklarade gång på gång vad han menade. Detta är för mig en mognads fråga, man lär sig under sin livstid, förutsagt att man hämtar kunskap från källan utifrån beskrivningen ovan. Därför berättar Johannes i evangeliet hur han uppfattade Jesu undervisning under tiden han vandrade med Jesus. De andra uppfattade Jesu kunskap med några nyanser skillnad, men grundtanken lyser igenom hela bibeln och alla böcker som är nedskrivna i den. Där kommer Helige Anden in som inspiratör och vägledare för att människor skall förstå vad det handlar om. Till detta kan jag lägga till ett ord från Joh 12:46-50

Jag har kommit som ett ljus till världen, för att var och en som tror på mig inte ska bli kvar i mörkret. 47 Och om någon hör mina ord och inte tror*, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. 48 Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en som dömer honom: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. 49 För jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig, han har befallt mig vad jag ska säga och vad jag ska tala. 50 Och jag vet att hans bud är evigt liv. Därför, vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig.”…

Här talar Jesus om sitt ursprung och varför han kom. Han är själv ”Livets Källa” kommen för att ge människor evigt liv, när detta livet tar slut fortsätter livet i en andlig dimension där många troende satte sitt hopp till Gud, Jesus och Helig Ande. Än så länge har vi inga uppgifter hur det går till eller vad som händer när vi går över gränsen, därför att så länge vi har den  jordiska kroppen är vi åtskilda från det himmelska. Men tro och förvisning om att vi hör till livets källa från början kan ingen ta ifrån oss.

Från Joh 14:1-4, 15-18,och 26

1 Låt inte era hjärtan oroas. Ni tror på Gud, tro också på mig. 2 I min Faders hus finns många boningar. Och om det inte vore så, skulle jag ha sagt er det. Jag går bort för att bereda plats åt er. 3 Och när jag har gått bort för att bereda plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. 4 Och vart jag går, vet ni,* och vägen vet ni…

15 Om ni älskar mig, så håll* mina bud. 16 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare*, för att han ska vara hos er för alltid, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, eftersom den inte ser honom och inte känner honom. Men ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er. 18 Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er….

 Men Hjälparen*, den Helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt det jag har sagt er. 27 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er så som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte rädda.”

Känner du att det är förmycket fackspråk? Kan vara så, oroa dig inte, du behöver bara pröva inför Gud i bön  och be om vägledning. Kom ihåg att jag uppmanar dig inte till att söka en vis samfund, jag uppmanar dig till att söka Gud i din ensamhet och stillhet, helt odramatisk och naturligt. Det här med samfund kommer senare och hör till mognaden, det hör till ditt andliga hem som delas med likasinade.  Inte behöver du göra några övningar för att visa Gud att du duger. Läs gärna texten igen och ta den till dig.

/Claudio

Överhet och makten


Det heter att ”makten korrumperar”, säkert är det så, men min utgångspunkt är inte ifrån den sida som vi i vanliga fall förknippar med makten. Förresten själva ordet har en negativ klang och kan säkert uppfattas som skälls ord hos visa.

Oavsett om vi är troende eller icke troende  så berörs vi av ”makten” på ett eller annat sätt. Jag skulle hellre kalla det för överhet, kanske inbillar jag mig att det låter lite mjukare i samtal med andra. Hur som helst, vill jag skriva om hur Gud ser på människors makt och hur skall så kallade ”vanliga” människor förhålla sig till det?

”Kast systemet” har ni hört talas om, det tillämpas i Indien och Pakistan där olika folkgrupper är indelade i sina respektive ”kaster.” Högre rang borgar för högre värde i samhälle vilket visar den sociala status bland folket.

Osökt kommer vi in i dilemma  hur skall vi se på kyrkoledare, predikanter och andra människor  som har en högre ställning i vår närhet? Kan det  profetiska uttalet  mot en människa öka vördnad från människor, så att denne ses som övermänsklig, nästan som en Gud? Absolut, säger jag, för det blir att människor reagerar instinktivt och tänker, den människa är sänd av Gud och därför har en högre ställning bland människor. Stannar vi upp och läser Bibel från början till slut så ser vi en helt annan betoning/syn på dem i sina höga positioner.

Det som blir levande för mitt förstånd är inte människan i sig, utan uppdraget som denne har fått, eller är utvald för att utföra ett vist jobb i Guds syfte. Alltså är det en kallelse från Gud själv att just den människa kommer passa in för det syfte som Gud vill. När vi läser i Predikaren boken  ser vi att Salomo som själv blev Israels kung efter sin far David, där han uttrycker att  ”allt har sin tid”  Med andra ord, inget varar för evig på denna jord, utan är tids bestämt för tider till dess att Guds syfte är uppfyllda.

Vem kan då väljas för Guds syfte och varför?

Låt oss ta några exempel på hur Gud väljer efter sin vilja:

2 Mos 9:16

Just därför att jag ville låta min kraft bliva uppenbarad för dig och mitt namn bliva förkunnat på hela jorden.”… 

Här talas det om Farao i Egypten  som förslavade Israels barn. Dessa har tjänat till Egypten framgång i 400 år från generation till generation, med frihet i början, men allteftersom tiden gick förslavades Israeliterna och led nöd i Egypten. Men Gud hör bön och håller vad Han  lovar, nämligen att  Israels skall få sitt land i Kanan.

Farao ville inte släpa Israel, därför blev han utvald av Gud , trotts att han var ond i Guds ögon. Förstår du tanke med Guds handlande? Gud behöver inga mänskliga råd för att välja redskap till sitt syfte. Det Han gör förstår vi inte alltid, däremot är syftet att detta skall visa ”Guds krafts beslut” och inte något som människor har åstadkommit.

Vi tar ett annat exempel:

Esters bok  4:12

 12När man nu berättade för Mordokai vad Ester hade sagt,

13sade Mordokai att man skulle giva Ester detta svar: »Tänk icke att du ensam bland alla judar skall slippa undan, därför att du är i konungens hus. 14Nej, om du tiger stilla vid detta tillfälle, så skall nog hjälp och räddning beredas judarna från något annat håll, men du och din faders hus, I skolen förgöras. Vem vet om du icke just för en sådan tid som denna har kommit till konungslig värdighet?”

Mordokai var farbror till en ung flicka som hete  Ester, judarna blev bortförda till Babylon (dagens Irak) som slavar för att de hade övergivit  Gud och ägnat sig  åt avguderi istället. Åter igen ser vi Guds kärlek till sitt folk och ville att dessa skall vända tillbaka till honom. Där kommer den försagda flicka Ester in, utvald av Gud för hans syfte att rädda människor. Det var så att Judarna blev utsatta för en komplott och fick skulden för en sammansvärjning  mot kungen i landet. I detta fall valde Gud en försagt flicka till att föra sitt folks talan inför kungen. Vem skulle valt en oansenlig flicka för att föra talan inför överhet? Människor kan inte det, men Gud valde sitt redskap för att visa att Han är större än alla avgudar, som inte är några  gudar som varken hör eller lyssnar till människans behov.

Tredje exempel från nya testamente:

Matt 26:20

20 När det hade blivit kväll, låg han till bords med de tolv. 21 Och medan de åt, sa han: Sannerligen säger jag er: En av er ska förråda mig”…

Hur kan det vara möjligt att en som Jesus utvalde som apostel blev förrädare istället? Viste inte Jesus vem han utvalde?

Jo det visste han, men skriften skulle fullbordas och det profetiska ordet skulle uppfyllas, varför? Jo därför att Gud ville visa sin kärlek till människor att inte ens hans egna  skulle hålla sig fria från denna världens pennings begär. Underförstått, han var övergiven av alla och fick ensam bära världen synd och skam som ett offer för alla dem som sätter sitt hopp och tro på honom. Det finns ingen lidande som drabbade honom som en människa kan möta i livet, han som var utan synd, blev gjort till synd för alla människor för att var och en som tror skall bli fri ifrån synd. Detta var Guds syfte och omtanke om människan som bara ser i korta perspektiv. Men Gud ser längre än vi kan greppa eller förstå, men när tiden är inne kommer vi förstå.

Första delen avslutas här, fortsättning följer på samma tema. Då skall det handla om Paulus som mordisk ledare och förföljare av de troende till hans omvändelse och förvandling till en ledare för de troende. Hur var han, vad gjorde han? Vad har vi att lära av Paulus?

/Claudio

Överhet och makt-del 2

I den här delen skall vi titta på personer i ledande ställning, vad de gjorde, vad som var deras motiv och hur dessa förvaltade ledarskap mot folket.

Naturligvist bygger jag berättelsen från en kristen grund  och min tanke är att inspirera, men också stanna upp inför ledare som har fått sitt kall uttryckligen från Gud. Vad passar då bättre än att börja med Jesus? Vi finner vägledning och exempel hur han bemötte  människor i olika situationer och efter deras sociala ställning.

De flesta känner till att han kallades för ”Rabi” (hebreiska-lärare) ”Mästare  och Messias”  Faktum är att han skyltade inte direkt, och hade en låg profil när det gäller titlar vem han var. Vi kan undra varför valde Jesus en låg profil? Han var trotts allt kommen från sin Fader i himmelen, men han födes som människa och blev därför ett föredöme för sina lärjungar/apostlar som axlade hans kallelse efter hans ”Förhärligande” när han stod upp från de döda och togs upp sen till himmelen inför folket som samlades i Jerusalem.  Dessa apostlar, de flesta enkla människor som Gud utvalde genom Jesus, axlade sedan ledarskap för att utbredda evangeliet. Vi kommer att få se deras beteende och tillvägagångsätt när de möte människor i olika samhälles klasser.

Vi läser en text från Joh 14:4-10

4 Han reste sig upp från måltiden och lade av sig manteln och tog en handduk och band den om sig. 5 Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med handduken som han hade bundit om sig. 6 När han kom till Simon Petrus, så sa han till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? 7 Jesus svarade och sa till honom: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. 8 Petrus sa till honom: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade honom: Om jag inte tvättar dig, så har du ingen del med mig. 9 Simon Petrus sa till honom: Herre, inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet! 10 Jesus sa till honom: Den som blivit tvättad, behöver sedan bara tvätta fötterna, så är han helt ren.”…

Jesu verksamhet på jorden närmade sig slutet, han visste att han kommer lida död genom sina plågoandar. Som ett sista bevis på kärlek till dem och alla som kommer till tro genom dem, ville han visa exempel på ödmjukhet och tjänande innan han blev överlämnad till mobben.

Jesus var en ledare och en lärare, han hade makten att bota sjuka som han fick från sin Fader. Trotts detta intog han tjänar profil för folket och var ett föredöme för alla som tog honom på allvar. Han ville lära sina lärjungar hur dessa skall bemöta andra människor i sitt ledarskap. Varför? Därför att de skall inte skylta med Guds gåvor för egen vinnings skull. Deras kallelse och deras andliga utrustning skulle visa sig vara Guds och därför tillhör det Guds ära.

Vi går vidare till Paulus som vigde sitt liv i början till att förfölja de troende. Med dubbla medborgarskap, Judisk och Romersk kunde han komma åt de troende. Av hans egen berättelse kan vi utläsa att han var mordisk och arrogant. Men för Gud finns inga hopplösa fall, Gud såg till att Paulus fick en dramatisk upplevelse på Damaskus vägen. Han slogs blind till marken av Guds änglar och hörde Jesu röst: ”Saul, Saul varför förföljer du mig”? Ja, hans namn var Saulus då, med sitt förstånd närvarande hörde han rösten: ”Vem är du Herre?  Jag är Jesus den som du förföljer. Stig upp  och gå in i staden så får du veta vad du skall göra”…

Saulus blev förd  till en troende man Ananias, blind i tre dagar fick han sin undervisning och efter omvändelse blev han Paulus  med kallelse från Gud att berätta om sin dramatiska omvändelse och om Jesu kallelse till att predika evangeliet i mellanöstern och Grekland, Makedonien och Italien. Han blev apostel-sändebud från Gud, trotts all lidande och nöd på sina resor kunde han behålla ödmjukhet och ge Gud äran för att han kunde vara med i tjänsten.

Hur uppfattades Paulus efter sin omvändelse? Vad gjorde han för att människor skulle få förtroende för honom? Vi skall ta några berättelse av Paulus själv hur han såg på sin kallelse och uppgiften att få vara Guds redskap.

Från 2 Kor 4:15-18

15 För allt sker för er skull, för att nåden* genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära.

16 Därför tröttnar vi inte. Och även om vår yttre människa bryts ner, förnyas likväl den inre dag för dag. 17 För vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss en evig härlighet, som uppväger den i rikaste mått.”

1 Kor 4:9

”9 För mig verkar det som att Gud har ställt fram oss apostlar såsom de allra ringaste, såsom ämnade åt döden. För vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor.”…

Nu skall jag sammanfatta vad jag ville få sagt:

Oavsett om det gäller ledarskap eller annan tjänst i Guds församling, så är inte detta något som vi kan berömmas av, uppmuntra varandra skall vi göra, det behövs på alla goda ting. Som jag sa i början i artikel 1, väljer Gud vem han vill för sitt eget syfte i en tid eller tider. Vad syftet är vet vi människor inte alltid, men det visar sig så småningom. Exempel som jag tog fram är för att göra oss medvetna  att Gud handlar efter sitt eget råd och behöver inte våra råd för att Han skall fatta sina beslut.

Titlar  är inte så viktiga i Guds tjänande, därför heter det: ”De ödmjuka ger Han nåd men de högmodiga står han emot. Och, Gud fullbordar sitt verk i oss när vi känner svaghet, då är det inte människor som lyser  och tar äran från Gud, Gud blir ärad och bekräftad  och människor finner tro och förtröstan.

/Claudio  

I dessa tider


I dessa tider

Rubriken får spegla mina tankar om vad jag vill förmedla i dagens artikel. Pandemi, klimatförändringar, omvälvningar i politiken osv. Klart att man påverkas av alla händelser i världen, vi lever i världen och är en del av den, att låtsas som att inget händer, stänga av allt låter sig inte göras.  Då kommer frågan: Vem skall man lita på, vad är sanning i det som vi hör, läser och tar intryck av?

Börjar först med att citera bibeln från  1 Kor 1:10-14

10 Men jag förmanar er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni alla är eniga i ert tal och inte låter någon splittring finnas bland er, utan är fullkomligt förenade i samma sinnelag och samma mening. 11 För av dem som är från Kloes hus har jag fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. 12 Vad jag menar är detta, att var och en säger: Jag håller mig till Paulus, eller: Jag håller mig till Apollos, eller: Jag håller mig till Kefas, eller: Jag håller mig till Kristus. 13 Är Kristus delad? Blev Paulus korsfäst för er? Eller blev ni döpta i Paulus namn?”…

Som första texten i citatet ovan är förmaning till de troende i Korint från Paulus, att vara eniga och hålla sig ifrån splittring i olika samanhang. Som ni märker så är inte splittringen bara dagens företeelse, den har förekommit vid de första församlingar som tog emot kunskap och trodde vad Paulus predikade på sina missions resor. Lägg märke till att jag talar inte för en specifik församling, jag lyfter upp splittring i många församlingar begränsat  till Sveriges gränser. Men rubriken ovan  passar också på diverse debatter  om politiska partier som splittrar troende människor.

Min fråga blir då: Vilka signaler skickar vi till våra medmänniskor  om Jesus och den tro som vi håller så högt? Att vi kan komma till olika slutsatser i vårt ställningstagande är oundviklig. Vi födds med olika förutsättningar i livet som formar vår uppfattning och vår ställnings tagande. Den sociala  biten görs sig påmind i vårt handlande. För vist vågar vi diskutera med varandra i ömsesidig respekt om vad vi sympatiserar med  utan att bli dömda på förhand.

Är det så mörkt som visa ville göra gällande? Nej, anser jag och kommer strax förklara mig: Först en liten påminnelse  om vad tron betyder:

Från 2 Mos 14:14 läser vi följande:  ” 14 Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.”…

Vad innebär stillhet inför Gud? Jesus kallar det att vara vaksam, rannsakande inför ordet, tankeverksamhet  och prövande om detta stämmer med det som står i bibeln som är Guds ord. Det förutsätter kunskap om vad som står skrivet, men också en saktmod  att kunna söka förstånd i bön.

Texten ovan kommer från gamla testamente då Israels folk skulle föras hem till Kanans land efter träldom i Egypten. Dessa möte många prövningar på vägen hem, de var så ivriga och trodde att resan skulle bli bara en transport över till kanans land. Tyvärr är inte livet så enkel för någon av oss människor. Det finns många hinder på vägen och kanske många höga berg som man skall klättra över, bildligt talat, innan vi kommer hem. Där ligger vårt hopp och förtröstan på Guds löften om att Han Är den som Han sagt sig vara.

Vilken samfund pratar jag om? Ingen… nej ingen i den bemärkelse. Förstå mig rätt: Jag talar inte emot  samfund, för det är en identitet för alla medlemar. Därför finns det orsak varför samfund har fått det namn de bär.

Vad jag talar om här är förtröstan på Jesus som Guds Son, människa född till försoning för alla människor på jorden.  

I Joh 12:47-48

47 Och om någon hör mina ord och inte tror*, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. 48 Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en som dömer honom: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen.”…

Som vi ser här ovan i texten, handlar det om efterföljelsen  och tro på honom som har kommit med Faderns frid och ro, fastän världen rasar.

Avslutar med frågan igen: ”Vad är sanning”?

Joh 14:6-7

”  Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Om ni hade känt mig, så hade ni också känt min Fader.* Från och med nu känner ni honom och har sett honom.”…

/Claudio

Tro eller upplevelser?


Tänkte skriva om diverse frågor och funderingar som jag brottades under ett antal år. Jag kan tänka mig att många befinner sig i samma situation och har frågor om tro och dess yttringar.

De flesta som känner mig och har läst om mig i olika artiklar publicerade under årens lopp, vet att jag hade en dramatisk upplevelse när jag blev en ” personlig kristen”  För den sakens skull betyder det inte att jag förespråkar upplevelse. Vår  tro och kunskap är ett styckverk och yttrar sig i hur vi upplever Guds mottaglighet i förhållande till vår omgivning vi umgås med, respektive till vår natur på hur vi är som människor.

Mycket av det som vi betecknar som  Gud kommer egentligen från vår mänskliga tankar. För att få grepp om vad det handlar om, skall jag ta några punkter nedan och förklara dess syfte hur allt hänger ihop.

Det yttrar sig enligt följande:

  1. Tro
  2. Upplevelser
  3. Guds syn
  4. Rättfärdighet
  5. Målet

Vad är tro:

Hebr. 11:1 läser vi följande:

”1 Men tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser.”…

Hur kan man vara övertygad om en sak om ingen berättar vad det handlar om ? Eller, för att vara konkret: Det handlar om Gud, Jesus och Den Helige Anden  som grunden i ”Treenighet” dvs, Gud är Ett i tre personer. Men om någon har berättat så måste det betyda att den eller dessa har hämtat kunskap från en källa där det en gång började. Det måste finnas ett ”Testamente” som är giltig för alla människor generationer igenom.

Därför  läser vi om tron i Rom 10:17

17 Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds* ord.”

Yttringar och upplevelser

Här skulle jag kunna räkna ut alla möjliga yttringar som  människor har lagt sig till med för att ”bevisa?” att det är Gud i det.  Är verkligen Gud i det som återspeglar alla dessa mer eller mindre extrema yttringar? För det första måste vi fråga oss: Vad är motivet/tanken med detta? 

Vi tar  destruktiv lidande i olika former som förekommer inom olika samfund: Är tanken då att ju mer man bevisar egen lidande, desto mer/större blir förtjänster att man tillhör Gud? Eller så gör man det motsatta och påstår att alla har rätt att bli friska och framgångsrika som ett tecken på  att detta är Gud?

Så, hur är Gud? Gud är inte en totempåle som man sätter fram vid behov för att tillbe. Gud är inte heller en vackert tavla inramad som kan betraktas utifrån mänsklig fantasi.

Låt oss läsa vad den första lärjunge till Jesus säger om det:

Joh 1:1-5

 1 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”

Joh 1:14

14 Och Ordet blev kött och bodde* bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnade om honom och ropade och sa: Det var om honom som jag sa: Han som kommer efter mig är förmer än mig, eftersom han var före mig.”

 Gud blev människa i den nya testamente  och undervisade om det eviga livet, undervisade om efterföljelsen till Jesus, och om frukten som andra skall se i de troendes liv för att förstå Guds kärlek utgiven till lidande, död och uppståndelse för alla människor som bejakar tron. Jo, men han botade sjuka också, och då är det väl meningen att alla skall vara friska? Tänk om allt hade varit så enkelt?

Vår framtid och vårt hopp har vi inte på denna jord. Människan födds och åldras, däremellan drabbas de flesta av sjukdomar och prövningar av olika slag under sitt liv på grund av jordisk förgänglighet. Ett liv som kan bli långt varar ca 70-80 år läser vi om, gäller globalt sett. I det eviga perspektivet  så är det en kort tid. Det som är stoft, tillhör jorden, medan själen tillhör evighet och det himmelska hemmet.

Varför gjorde Jesus så många under och tecken, kan vi undra över? Eller varför drabbas visa av svåra sjukdomar i livet, är det för att de är större syndare än andra?  Nej, nej och åter nej, Gud har inte anseende till personer, när Jesus botade sjuka var det för att förhärliga sin Fader. Motivet var alltid till Guds ära. Jesus proklamerade inte  ett  nytt religion, däremot undervisade han om ödmjukhet och överlåtelse och tillit till Guds löfte.

Guds syn:

Tänk vad många bär på ångest och rädsla på grund av att de blev skrämda bland troende i livet. Jag vänder mig till alla er som läser dagens artikel: Tänk på den förlorade sonen i Jesu berättelse, Jämför Gud som en kärleksfull  Fader som längtar efter sina barn, ja alla som är skapade av honom  vill han ha gemenskap med och vinna tillit genom tro.  Nej, Gud står inte och väntar på dig för att straffa dig, han väntar på dig för att ge dig sin frid.

Vi läser Jesu egna ord i Joh 12:44-48

44 Då ropade Jesus och sa: Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. 45 Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. 46 Jag har kommit som ett ljus till världen, för att var och en som tror på mig inte ska bli kvar i mörkret. 47 Och om någon hör mina ord och inte tror*, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. 48 Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en som dömer honom: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen.”…

Rättfärdighet

Den näst sista punkten i dagens artikel, som blir något längre, vill jag ge en kort kommentar till:

Hur skall vi människor bli rättfärdiga för att komma till Gud?   Åter till Johannes 3:3

3 Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt*, kan hon inte se Guds rike.”…

Det var Nikodemos, en rättfärdig man enligt gamla testamente, som ville ha del i Guds rike men viste inte hur han skulle göra.  Att föddas på nytt handlar inte om köttsliga födelse, det handlar om synens  ändring och beslutsamhet att ta vara på Jesu ord till sig. Detta är en process som börjar när beslutet är fattad. Allt eftersom man växer  i andlig vishet  genom att ta till sig undervisningen från Guds ord, växer också tron på vem Gud är. Människan är inte rättfärdig genom sina egna gärningar och kan inte bära frukt , god sådan av sig själv. Där kommer ”Nåden” in och förtröstan om att man är rättfärdig genom Jesu gärning. Därför blir också behovet, längtan och motivet att följa honom så stor, och genom honom får man kraft att övervinna det onda som gör sig påmind i vårt mänskliga medvetande.

Vad blir målet?

Allt handlar om tro för att kunna greppa  det stora, nämligen, ”det eviga livet” Blott främlingar och gäster är vi på denna  jord, oavsett om vi tror det eller avfärdar det  så finns det ett evigt liv efter detta liv.

Avslutar med Joh 1:16

16 Och av hans fullhet har vi alla fått, och nåd utöver nåd. 17 För lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde Sonen*, som är vid Faderns bröst, han har förklarat honom.”

/Claudio

Kvinnor i den kristna församlingen


Detta är inget  inlägg i debatten om kvinnliga präster, måhända att någon sätter en stämpel på vad jag står utifrån artikel jag skriver. Jag vill helt enkelt inte ge mig in i det som har skapat häftiga debatter om både för och emot kvinnornas lämplighet  till att vara präst, pastor eller en församlings ledare.

Jag tänker helt enkelt ge min syn på kvinnor så som jag uppfattar det från Guds ord. Först några tankar om varför det blev olika tolkningar av vad kvinnorna är lämpliga för. (Min egen anmärkning)

Ser vi tillbaka till historien, finner vi redan där en köns fördelning av  vad mannen och kvinnan skall göra för att bidra till försörjningen av familjen  och grupp tillhörighet. Generellt  sätt blev det ganska naturlig att männen ägnades  åt det tyngre sysslor, medan kvinnorna var något skörare på grund av barnaföddande.  Kvinnor skulle se till att ta hand om barn och hemmet medan männen var ute och jagade, eller arbetade  med att bruka jorden för att skaffa föda åt familjen.

Uppväxt i et småbruks bonde samhälle såg jag på nära hål vad det betydde för familjers samanhållning i fördelningen  av arbetsuppgifter. Min familj var visserligen ett undantag, eftersom pappan, mannen i huset gick bort vid tidig ålder, och då fick mamma rollen som både mor och far.

Efter bosättning till ett fiske samhälle, bekräftades detta  med männens och kvinnors roller i familjen och samhällen. De flesta män var ute  på fiske en hel vecka och slet hårt på fiskebåtar,oftast  utan vetskap om det skulle få tillräckligt för levebröd, eller i värsta fall om de skulle komma hem välbehållna efter fisket. När dessa väl kom hem  var de tvungna att ordna med reparation av fiske utrustning och annat praktisk för att fiske skulle bli möjlig veckan därpå. Kvinnorna fick ta hand om barn och hem, dessutom fick många arbeta i sill fabriken för att  kunna få ekonomin till att gå ihop.

Tiderna har ändrats och fördelningen av försörjnings börda har jämnats ut mellan män och kvinnor. Följden blev att gränserna mellan manlig och kvinnlig  har mist sin betydelse. Detta skapade behov och inspiration av att ägna sig åt i större utsträckning  mot det andliga frågor.

Från Galatebrevet 3:27-28    bifogar jag följande:

28 Här är inte jude eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte man och kvinna, för alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Och om ni tillhör Kristus, då är ni Abrahams säd och arvingar enligt löftet.”

Min tolkning här är att Gud gör ingen skillnad på varken manlig eller kvinnlig, inte heller vilken nationalitet det gäller. Själv skulle jag lägga till också den sociala ställningen, dvs. varken fattig eller rik, nej alla är lika inför Gud.

Med andra ord, när det gäller vår räddning, och mäniskovärde så är vi alla lika inför Gud. Då frågar jag: Varför skulle inte kvinnor kunna gå in i Guds tjänst om de känner inspiration, behov och längtan att få dela med sig av Guds ord till både män och kvinnor?

När vi talar om historien så får vi ta med oss att kvinnor föder fotvarande  barn  och är bundna (praktisk) till en vis del, och där uttrycker Paulus några ord om just det praktiska förfarande  i Gudstjänsten.

Titus 2:3-5

”Detsamma gäller äldre kvinnor. De ska uppträda så som det passar de heliga, inte förtala någon, inte missbruka vin. De ska vara lärare i det som är gott, 4 så att de förmanar de unga kvinnorna att älska sina män och ha sina barn kära, 5 att vara anständiga, rena, husliga, goda och underordna sig sina män, för att Guds ord inte ska bli smädat.”

På tal om historien och de första församlingars bildande, finns oftast kvinnor med i ledarskap som undervisade i sina hem.  Bifogar nedan en del  av Guds ord för dem som vill läsa mera om kvinnor och vad de gjorde när församlingar bildades.

/Claudio

Apg.16:15  om kvinnan Lydia

Rom 16:3,7 Junia och Priscila

1Kor.16:19 Prisca

Filip.4:2  Evodia och Syntike

Filem. 1:2  Appifa  

För att få et korrekt samanhang bör dessa stycke läsas i sitt samanhang.

Saknad gemenskap


Pandemi har gjort oss ensamma , det är inskränkningar  på många område och människor känner inte igen sig. Vist försöker vi skapa ett ljus tillvaro runt omkring oss med alla möjliga ljuskällor för att dämpa mörkret som omsluter oss. Sant är att det är en tradition, må vara så för oss som bor i norden där de ljusa dagar är väldig korta. Till detta lägger vi till det dubbla mörkret som går som en farsot över världen och många går över till et evig tillstånd, oberoende av tron de hade.

Nej, jag vill inte framstå som en klagande  megafon, snarare vill jag beskriva känslan av saknad gemenskap. I detta är inkluderat, mina närmaste, barn och barnbarn, syskon, personer som  har betytt så mycket för mig i livet och övriga vänner, inte minst alla dessa som jag har och kan dela tro och hoppet med.

I samtal med en vän blev jag påmind av betydelsen att vara två… kanske tar man det för givet  och anpassar sitt liv efter rådande förhållande. Men vist är det så mycket lättare att vara två och dela varandras bördor och glädje.

Svårare blir det förstås för dem som är äldre, med dessutom kroppslig hinder, förstår vi att livet blir jobbig.

Trotts detta vill jag slå en ton om att det finns ett liv för vårt själsliga  behov. Med tacksamhet kan jag se tillbaka och begrunda livet hos visa människor som var i mörkret kroppslit sett, men själsligt och andligt kunde man förnimma  en himmelsk atmosfär.

Jag återkommer igen till Salomo, Israels kung som hade både hälsa och rikedom, ändå  fann han en tristess  i sitt liv.

Pred. 3:9-14

Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? 10 Jag såg den möda Gud har gett människors barn att sträva med. 11 Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden. 12 Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra gott så länge de lever. 13 Och när en människa äter och dricker och finner glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. 14 Jag insåg att allt det Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas, och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man skall frukta honom. 1

Att frukta Gud betyder inte att man skall göra visa gärningar för att förtjäna Guds räddning. Det är just där  Guds nåd och vishet kommer in om Jesus som lämnade sin Faders himmel för att föddas i mänsklig gestalt. Gud bevisade sin kärlek till oss/alla människor, att det behövdes en bättre försoning än det gamla förbundet som gavs till Israels folk genom  Mosse.

Jesus blev ”Kristus=Försonaren” som gav livet för alla och envar för att åter igen knytta gemmenskap  med det himmelska, det som vi läste här ovan och som Predikaren beskriver. För Salomo var det gamla förbundet som gällde, eftersom Jesus kom långt senare. Det var et förbund av laggärningar för att kunna sona sina synder.

Men Kristus är den ”Nya Förbundet” och kallas för ”Nådens Förbund”, dvs. det handlar om tro att bejaka det som Jesus gjorde och som garanterar evig gemenskap  med Gud Fader, Sonen Jesus och den Helige Anden som är ”Treenighet  i Gud”

Hur blir det då med dem som inte tillhör samma eller likvärdig samfund?

Lyssna(läs) riktig noga och lägg det på minnet:

Jag tror inte att Gud har begärt av oss människor att vi skall tillhöra varken det ena eller andra samfund. Det som Jesus frågar efter är en personlig fråga:  Vill du följa mig, ”Jag är vägen sanningen och livet.”…  Det är här det börjar, kom ihåg att inte ens Fariseerna  kunde få gemenskap med Gud, trotts sin kunskap och sina gärningar. För dem var Jesus en stöttesten som de snubblade över, medan för andra som tog till sig hans ord blev det till liv och gemenskap. Det blev  en byggnadssten som de byggde sitt liv på.Självklart är det så att man kan inte ha gemenskap  mellan mörker och ljus, men det är skrivet: Där Guds Ande är där råder frihet  och en himmelsk atmosfär(min översättning)

Det hoppet ville också jag förmedla för att om  möjligt uppmuntra  er,för att vara en Kristi följare.Det kan många gånger innebära försakelsen och lidande, låt oss inte lura oss och tro att vi får slipa detta. Lidande är en del av världens  förgänglighet, visa går genom livet till synes  utan några större prövningar, medan andra  tycks vandra i mörkret utan att förstå varför.

Vad som än möter oss, får vi ta Herrens ord till oss:  Matt 11:28

28 Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. 30 För mitt ok är milt, och min börda är lätt. ”

Varför skall vi tro på det? Därför att det är löfte från Gud  som vi ”får” tro på. Om inte Gud är den som Han Är, då hade vår tro varit förgäves.

/Claudio

Bön i det fördolda


Här följer ett praktisk tips för tillämpning av bön.

Hur skall man be, och vad skall man be om? Ganska självklara frågor, ändå känns det svårt att greppa om.

Börjar med 1 Sam 1:17

” Efter en offermåltid i Shilo trädde Hanna fram inför Herren. Vid dörrposten till Herrens tempel satt prästen Eli på en stol. 

I sin sorg bad Hanna till Herren, och gråtande

gav hon honom detta löfte: »Herre Sebaot, om du ser till din tjänarinnas nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son, då skall jag ge honom åt Herren för hela livet, och ingen rakkniv skall någonsin vidröra hans huvud

Hon bad länge inför Herren, och Eli satt och iakttog hennes läppa

Hon bad nämligen tyst för sig själv och rörde läpparna utan att orden hördes. Eli trodde att hon var berusa

»Hur länge skall du bära dig åt så där«, sade han, »se till att bli av med ruset

Men Hanna svarade: »Nej, herre, jag är en ordentlig kvinna. Vin eller öl har jag inte druckit, men jag har burit fram mina sorger för Herre

Tro inte att jag är en dålig människa. Hela tiden var det min sorg och förtvivlan som fick mig att tala

Då sade Eli: »Gå i frid! Israels Gud skall ge dig vad du har bett honom

Hanna tackade vördnadsfullt och gick sin väg.”

Här har vi ett typisk exempel hur nöden formar bönen. Vist var det så länge sedan detta hände. Nöden behöver inte bli lika för alla, för Hanna var det ett bekymmer för att hon var ofruktsam och levde i en kultur det var viktigt att sätta en arvinge till världen. Dessutom blev Hanna mobbad av andra, kanske ?  tanke några på att hon levde i synd enligt det judiska mått att se på då.

Att människor är sig lika i alla tider kan vi inte bortse ifrån, när vi tänker efter händer det samma saker idag också, kanske på andra område, men ändå med granskande från grannar och vänner, ja tom från såna som man inte skulle förvänta sig kritik.

I månt och mycket är det kanske inte av illvilja, utan snarare att dessa som kommer med kritiken upplever en obekväm situation.

Eli som var av den Levitiska stammen och hade sin uppgift som präst i tabernakel (tältet) åt Israels folk.

Prästen Eli borde väl förstå varför Hanna var bedrövad, men inte nog med att han var oförstående, han dömde henne för att bete sig som om hon använde starka dricker för att bedöva sin ångest.

Hannas exempel vill jag ta som exempel för oss alla att vi kan be precis så som vi känner att vi ville forma vår bön. Att be hjärtats bön handlar inte om hur högt, lågt, få eller många ord, det handlar om viljan att i tro vända sig till vår skapare som kallas för Himmelske  Fader. Det handlar också om ödmjukhet inför det som vi inte riktig kan greppa men i tro och förvisning vet att det fungerar när vi låter Gud ta hand om det för att ära honom.

Handen på hjärtat, vist finns det självisk bön, jag vill egentligen inte räkna upp exempel vad som ingår i detta. Det är upp till varje människa att pröva sig om det som man ber om är rätt eller fel.

Rubriken ovan är satt med eftertanke, det finns många sätt att be: grupp bön, lovsång, sjunga psalmer som man gör till Guds bön, bön när man är på sin arbetsplats och kan be hjärtats bön inom sig. Bön handlar inte bara om att begära något från Gud, bön handlar om tacksamhet över tillvaron  eller stunder i naturen när man betraktar skapelsen i smått som stort.

Måste ta ett exempel av mig själv när jag blev en personlig troende kristen:

Vi var ensamma hemma efter våra jobb, jag och min förra hustru (som är hos Jesus) och hon uppmannade mig att vi skulle be en stund. Oerfaren som jag var, tänkte jag att det kan inte skada och böja sina knän vid sängen och läsa bönen som man lärde sig i den katolska kyrkan. Något vilsen förväntade jag mig inget, ändå upplevde jag att min hustru som bad så inlevelse, att det var en kraft som omslöt oss. Det varade inte mer än ca 10 min, men just då upplevde jag att det var en börda som ramlade av mina axlar. Obs. Vill inte göra detta till en lära, Gud kommer till oss på många olika sätt, den ena  behöver inte likna det andra.

I vilket fall som, försökte jag resa mig i tanke att nu var det klart, nu förstod jag vad frälsningen var så nu är jag färdig och kunde återgå till mina sysslor.

Problemet var att mina ben bar mig inte, jag kan inte resa mig, har ingen kraft,sa jag till min fru.

Då sa min fru: Du har blivit född på nytt genom Guds Ande, vi skall ta en stund och tacka Gud för vad Han gjorde med dig. Själv klart är det så, har man varit med om något som man inte kan förklara, men ändå förstå att Gud förvandlar en människa, då är det Han som skall ha äran. Jag var född på nytt andligen, men jag var som ett litet barn i det avseende och behövde fostran, tillrättavisning och växa i tron. Det senare följer oss hela livet på samma sätt som med vår jordiska kropp. Man korrigeras, beskärs andligen, ibland mycket och ibland lite lättare.

Med Guds ord i bön och tacksamhet har vi alla förutsättningar att bli bevarade och skicklig gjorda för Guds uppdrag, oavsett vad som möter oss på vägen.

/Claudio     

Ljuset som tränger undan mörker


Vist är mörkret skrämmande, ändå är det en del av vårt nordiska klimat, det hör till vår vardag och vi vet att det är övergående, det kommer att ljusna så småningom. Nu står vi inför advent tider när ljusstakar och annan belysning skall fram för att lysa i vår tillvaro. Här talar vi om den fysiska tillvaro som har betydelse för vårt mentala tillstånd.

Mörkret kan te sig på många olika sätt, något av detta upplever vi just nu i samband med  pandemi  som det flesta i världen delar med oss, inför detta står vi ganska maktlösa.

Ändå vill jag medverka med ett litet bidrag till uppmuntran  för att se det positiva om möjligt. Kanske kan ett litet exempel bidra till att vi ser på ett annat sätt och kan ta några steg framåt.

Från Joh 1:9-13 läser vi följande:

9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. 12 Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud.”

Vi påverkas av vår omgivning, av andra människor och inte minst av vad vi tar in genom olika massmediala kanaler. Det i sin tur gör att all informations flöde skall sorteras och bedömmas, inte sällan gör oss  missmodiga och splittrade i vår tanke. Ändå menar jag, att vi kan inte avskärma oss ifrån världen på grund av att vi lever i världen.

Därför  är det så viktig för oss som har en kristen  tro, att vi delar ”Ordet” med varandra. Tyvärr har det inskränkts  också detta  på grund av pandemi. Det finns ljuspunkter, trotts allt, många församlingar har anpassat  sig till detta genom att sända Gudstjänster digitalt.

Det positiva i detta är den andliga, själiska behovet, vilket understrycker  av vi är evighets människor. Jesus själv bekräftade detta   i Matt 4:4

4 Då svarade han och sa: Det står skrivet: Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”

För er som har läst böcker skrivna  av dem som satt i Sovjetiska fängelser för sin tro, lägger märke till att trotts lidande och förföljelsen  så blev deras liv starkare i relation till Gud. Inte sällan hade de brist på biblar, men den som hade kunskap och möjlighet att läsa bibeln, delade den med andra fångar.

Från Luk 12:32 finner vi en annan tröst från Jesus:

32 Frukta inte du lilla hjord, för det är er Faders goda vilja att ge er riket.”…

Kanske talar jag bara för mig själv? … Tror att människans största fiende  är oro och ångest. Jag har varit i den situation  av flera orsaker, jag har också fått distans till detta  och har lärt mig att ta det på ett annat sätt. Vist har jag undrat och frågat varför Gud är så tyst  ibland, är ändå glad att  ”Mörkret har inte fått makt över ljuset. Ljuset är Jesus själv, uppenbarad som människa  och hoppet till alla, både troende och tvivlare. Det handlar om tro, ja så liten som ett senapskorn , precis som en tändsticka  som lyser i den kompakta mörker och tränger bort den för att tillvaron skall bli upplyst.

Till sist ett avslutande ord från Rom 8:35-39

35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest eller förföljelse eller hungersnöd eller nakenhet eller fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi blir räknade som slaktfår. 37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 För jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller furstendömen eller makter, varken något som nu är eller något som ska komma, 39 varken något i höjden eller i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.”

/Claudio

Fruktens egenskaper


Visa är vackra, andra förvridna, några är stora, andra är små, det flesta är ätbara, medan en del är giftiga, så är ordningen i naturen.

En frukt kan man inte äta om den är omogen för den smakar besk , på samma sätt kan barn plocka vackra frukter som ser inbjudande ut, men ganska snart märker också barn att dessa frukter smakar illa och spottar ut det som otjänligt. Fåglar äter inte vilka frukter som helst heller, de har lärt sig att undvika dem på grund av dess smak.

Ja, så här kan vi hålla på och räkna upp naturens  kretsgång utan att vi reflekterar så mycket om det. Egentligen är detta bara en bild som jag använder  när det gäller mitt och andras liv i relationen till varandra.

I Joh 15:16 citerar jag följande ord som Jesus sa:

16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att ni ska gå ut och bära frukt, och att er frukt ska bestå, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.”…

Utvalt och bestämt, säger Jesus, det var ett  tilltal till hans lärjungar först, men också indirekt  en tilltal som berör alla dem som kommer till tro genom dem . Med andra ord är detta en uppgift för oss i tiden som bekänner oss till Kristus och vill följa honom.

Bära frukt, hur gör man då, vi är bristfälliga människor och kommer till korta både med oss själva och andra?

Gal 5:22-26

22 Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, 23 saktmodighet*, självbehärskning. Mot sådant är inte lagen. 24 Men de som tillhör Kristus* har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär. 25 Om vi lever i Anden, så låt oss också vandra i Anden. 26 Låt oss inte söka förgänglig ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.”…

”Andens frukter,” läser vi om, jo då det är sanning därför att!… Rom 8: 14-16 står det  citat:

14 För alla de som leds av Guds Ande är Guds söner. 15 För ni har inte fått träldomens ande, så att ni på nytt måste frukta, utan ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: Abba, Fader. 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.”…

Med andra ord, det som är fött av Anden tillhör den himmelska, medan det som är köttsligt, våra lemmar och kropp är jordiska och som sådana måste vi förhålla oss till dessa för att inte det skall ta över  i våra motiv att bära frukt.

1 Kor 6:19-20

”19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som är i er och som ni har fått från Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20 För ni är dyrt köpta. Så förhärliga därför Gud i er kropp och i er ande, vilka tillhör Gud.*”

Tillbaka till fruktens egenskaper, man kan vara vältalig, kan uppföra sig bra och är välbeställd, är detta en frukt  som visar på Jesus? Kan vara det, men det kan också vara en beskt frukt.  Eller så vänder vi på det, personer som inte säger så mycket, gör inget större väsen av sig, ändå märker man en atmosfär hos personen ifråga och känner, det   finns något i den människa, något ädelt som sprider välbehag och utstrålar trygghet.

Hur det än är med var och en av oss, så är det allra bästa att vara sig själv.  Ingen kan kräva av någon annan att man skall vara annorlunda  än den man är.  Att vara äkta skapar  ofta  en trovärdighet  mot den människa  man möter eller har möjlighet till kommunikation.

Tyvärr är det allt för många som går omkring och bär på taggar som det har fått av andra, besvikelse  istället för glädje och uppmuntran. När Jesus var hungrig och trött såg han en  fikon träd, kanske skulle han hitta lite frukt på den? När han kom närmare så var det bara blad kvar. Detta finns att läsa i Mark:11:12-14 för dem som vill.

För oss andra är det lika viktig att människor som är hungriga och törstar efter rättfärdighet  med Gud och hans folk, att det finner frukt som visar på Honom som har sagt att Han Är Den som Han har sagt sig vara.

Nog lämnar vi alla tomma blad från och till i vår svaghet, ändå är det vårt  motiv som räknas, med Guds kraft och Den Helige Anden i våra liv blir det tydlig  att Gud är med oss och Hans atmosfär kan visa sig för andra människor.

/Claudio

Bokrullen


»Människa«, sade han, »ät det du ser här, ät denna rulle. Gå sedan och tala till israeliterna.«

Jag öppnade munnen, och han gav mig rullen att äta.

»Människa«, sade han, »svälj denna rulle som jag räcker dig och fyll din mage med den.« Jag åt den, och den smakade sött som honung.”…

Detta är citat från Hesekiels bok 3:1-3

Något ovanlig att börja artikel med citat som för många är svår att förstå. Egentligen är det inte så svårt om vi tar det som bildspråk. Jag skall strax förklara vad mitt syfte är med texten och vad jag har inom mig som jag vill delge er alla som har intresse.

Det är ingen hemlighet att jag besöker visa sidor/bloggar nästan dagligen, delvis för att hålla mig uppdaterad i vad som händer på både det andliga och profana världen. Samtidig har jag gott om tid att rannsaka vad som sägs och jämföra själv hur det stämmer med det skrivna ordet/bibeln. Skulle jag då vara en domare och har förreträde i tolkning av skriften? O nej, därtill känner jag mig för liten, dock har jag den förtröstan på Guds nåd att Han kan använda vem han vill för att förhärliga sitt namn. Det handlar alltså inte om mig, utan om ordet som jag delar och dess innehåll för oss alla.

Intressant är att det finns människor bakom pc skärmar med många skiftande namn och ålder som man inte vet något om. Det är fullständigt anonymitet som gäller om kommentaren inte vill framträda med sitt namn offentligt. Själv brukar inte jag kommentera något, utom några enstaka fall. Normalt sett skall moderator (eller ägaren till bloggen) förhindra att oönskade kommentarer slinker igenom, vilket det fungerar för det mesta.

Det som har upptagit mitt sinne är i många fall en hårdhet och tvärsäkerhet av visa kommentarer i tolkningen av Guds ord. Själva grunden till vår frälsning är det inte så mycket att säga om. Den står dock fast och finns ingen tvekan om vad som gäller.

Det andra som det debatteras  så mycket om är den eskatologiska betydelsen och tolkningar av den yttersta tiden. Till detta kan läggas också kommentarer och engagemang om politiska spörsmål och uppfattningar, gällande vänster eller höger.

Själv tycker jag att detta är förmycket ordklyveri. Varför? Jo, därför att det kan lätt leda till missuppfattningar och slutsatser mellan människor. Diskussion live mellan människor kan vi bedöma av ansikts uttryck vad en annan människa menar. Medan en kommentator bakom en skärm kan man inte veta något om. Därför blir den fällda kommentaren vilseledande.

Vad har då profetens ord med detta att göra?

Om det är et bildspråk eller annat i texten ovan spelar egentligen igen roll. Andemeningen är att profeten skall ta till sig Herrens ord, tugga ner den och smälta innehållet för att sen förmedla ordet vidare. Med andra ord: Läs ordet noggrant, memorera den och pröva den i bön inför Gud först, sen är du mogen att uttala dig och ge det till andra.

Något annat som vi alla, här vänder jag mig till alla dem som bekänner sig till Jesus och vill följa honom i trohet, oavsett namnet på samfundet, är att vårt uppdrag är att skingra mörkret runtomkring oss och skapa jordmån/ljus för varandra och våra med människor.

Matt 5:14-15 säger Jesus så här:

14 Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. 15 Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan*, utan på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som är i huset. 16 Så låt ert ljus lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himlarna.”…

Hör ni, som läser, vi får lov att ha olika uppfattningar om saker som vi har kommit fram till. Jag uppmanar oss alla att vara saktmodiga och ödmjuka i förhållande till vår nästa.

Ordspråksboken 15:1-4 säger så här:

” Ett mjukt svar stillar vrede, men hårda ord väcker upp ilska. 2 De visas tunga använder kunskapen rätt, men ur dårars mun flödar dårskap. 3 HERRENS ögon är överallt, de ger akt på både de onda och de goda. 4 En helande tunga är ett livets träd, men en elak tunga ger hjärtesår.”  

/Claudio