Tro och handlingar

När vi skall förklara tron skapar vi en bild i vårt medvetande som ligger i månt och mycket till greppbart  grund, eller en ram som vi betraktar. Samma sak är det med människor som vi läser om eller som det berättas om, men som vi inte känner.

De stora målare som Leonardo da Vinci, Caravaggio, Michelangelo med fler har försökt att avbilda Jesus, utifrån den trosuppfattning som rådde  i då tidens värld runt 1500 talet, det var deras bild på Jesus.

Själv kan jag ta till mig 2 bilder från bibeln i beskrivningen av Jesus. Den första bilden är från profeten Jesajas bok kapitel 53. Den andra är från Uppenbarelseboken i flera kapitel. Det handlar om 2 olika tider och således olika syfte från Gud själv.

1Men vem trodde, vad som predikades för oss, och för vem var HERRENS arm uppenbar?

2Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi såg på honom, kunde hans utseende ej behaga oss.

3Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höll honom för intet.

Detta var en profetia  om den kommande ”Messias” som Gud hade lovat till Israels folk genom profeten Jesaja. Det första vi läser om är: ”Men vem trodde, vad som predikades för oss”?…

Det andra fråga är att hans utseende, det vill säga det yttre kunde inte behaga människor för Hans uppgift var att bli allas tjänare då, vi talar om Jesus, Messias, som iklädde sig all mänsklig förnedring och svaghet för att visa hur mycket kärlek det låg bakom för att rädda människor till Guds rike och det eviga livet. Här är viktigt att skilja på Jesus ord och hans enkelhet. Ordet utstrålade kraft  som kom ifrån Gud själv. Jesus blev människa, han var också Gud som människa under tiden på jorden, till dess att Gud fullbordade sin plan att försona världen i Jesus, Messias, Kristus, genom att han blev offerlamm enligt det  gamla förebilder, men i ett nytt förbund.

Vi läser vidare i Jesaja 53
4
Men det var våra krankheter han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.

5Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.

6Vi gick alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.
7
Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som fördes bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det ja, han öppnade icke sin mun.

8Undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes bort ifrån de levandes land, och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom.

9Och bland de ogudaktiga fick hans in grav bland de rika kom han först, när han var död fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun.

10Det behagade HERREN att slå honom med krankhet: om hans liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och HERRENS vilja skulle genom honom hava framgång.

11Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad; genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, han, den rättfärdige, min tjänare, i det han bär deras missgärningar.

12Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna.

När vi läser detta behöver vi inga bilder, vi behöver eftertanke och stilla ner vår själ i vördnad och ödmjukhet vilken kärlek  Gud bevisade  människor. Vi har svårt att greppa den ångest som Jesus fick utstå, när tom hans svett blev till blod inför det som väntade honom. In i det  sista, när Jesus hängde på korset, fick han smaka på människors ondska. . Innan   han gav upp andan, ropade han ”Det är fullbordat”…Han fick ingen förbarmande ens då, Jesus ropade, ”Jag är törstig”… Han ansågs ovärdig en klunk vatten, för det fick han surt vin, ättika istället,”Men vem trodde, vad som predikades för oss.”

Hör ni, det slutade inte där, om det hade gjort det hade vi varit ganska ömkansvärda människor, utan hopp, utan försoning. Gud vare tack, Kristus är uppstånden, hoppet är återställd, Guds löfte fullbordade, inte bara för Judarna, där väldig många ännu inte har förstått vad Gud gjorde. Men för oss, så kallade hedningar, är Kristus Guds Kraft till frälsning.

Från Upp 19:6-9 läser vi följande:

6 Och jag hörde liksom ett brus av en stor skara och liksom dånet av väldiga vatten och liksom mullret av starkt åskdunder, som sa: Halleluja! För Herren Gud*, den Allsmäktige, regerar. 7 Låt oss glädjas och fröjdas och ge honom äran. För Lammets bröllop har kommit och hans hustru har gjort sig redo. 8 Och hon har fått fint linne, rent och skinande att klä sig i, för det fina linnet är de heligas rättfärdiga gärningar. 9 Och han sa till mig: Skriv: Saliga är de som är kallade till Lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig: Dessa är Guds sanna ord.”…

Till sist en sammanfattning  på vem Jesus är:

Upp 19:11-14

11 Och jag såg himlen öppen, och se, en vit häst och den som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12 Och hans ögon var som eldslågor och på hans huvud var många kronor. Och han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13 Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod och hans namn är Guds Ord. 14 Och härarna i himlen följde honom på vita hästar, klädda i fint linne, vitt och rent.”

/Claudio