Apostlarnas första missions uppdrag


Min nyfikenhet driver mig att läsa på historia av vad som hände efter Jesu himmelsfärd. Hur förvaltade apostlarna uppdraget och Jesu befallning?  Ja, men det vet vi redan, säger några, Apostlagärningar talar om det för oss, och så har vi Paulus brev till församlingar som han fick vara med att grunda under sina missions resor. Dessutom har vi Petrus bägge brev, Johannes redogörande brev och Jakobs brev. Skulle inte detta räcka för att bekräfta vad som hände i första början  av den kristna verksamheten?  Jo då, jag instämmer, detta tillhör de bibliska böcker som bildar Guds ord, så egentligen  skulle man inte behöva skriva  om det. Det som är skrivet om det finns redan  nedskrivet, ändå finner vi orsak till splittring mellan ”Guds folk” seklerna igenom. Detta är jag nyfiken på  hur det blev  så och vad som hände.

En del kan vi ana redan  av det som är skrivet till de 7 församlingar, vilket det finns på menyn till vänster  och kan läsas av dem som vill. Jag skall dock försöka att inte skriva så mycket så det blir tröttsamt för läsaren.

Ni känner till att den första församlingen  bildades i Jerusalem  efter  Den helige Anden föl över dem som bevittnade Jesu himmelsfärd. Där var apostlar, judar och mängder med folk från olika stammar och språk. Över dessa människor  föl Guds Ande i form av eldtungor, dvs. en förebild på Guds eld som skall brinna i dessas blivande missionärer. Detta är också en bekräftelse på vad Jesus undervisade om vid olika tillfälle tidigare, alltså ett löfte som gick i fullbordan.

Nu tog apostel Petrus  initiativet som den ledare han var och började sin första predikan  för folket som var samlade på platsen.

Här kommer lite referenser som bekräftelse på detta:

Apg. 2:41-47

41 De som då med glädje* tog emot hans ord, lät döpa sig, och så ökades församlingen den dagen med omkring tre tusen själar. 42 Och de höll fast vid apostlarnas lära och gemenskapen och vid brödsbrytelsen och bönerna. 43 Och fruktan kom över varje själ, och många under och tecken* gjordes genom apostlarna. 44 Och alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt, 45 och de sålde sina ägodelar och tillhörigheter och delade ut dem till alla, efter vad var och en behövde. 46 Och varje dag var de ständigt och i full enighet* tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd, och åt sin mat med fröjd och uppriktigt hjärta. 47 De prisade Gud och hade gott anseende hos allt folket. Och dagligen lade Herren till församlingen* dem som blev frälsta.”…

Nu började den kristna budskapets utbredning  av både apostlar och andra som kom till tro i Jerusalem. Detta var dock inte smärtfritt, det rådde förföljelsen ifrån både Romarna som ockupations makt och Fariseerna som tyckte att dessa  hade övergivit den äkta tro. Samtidigt blev det splittring mellan andra Judar och troende  på grund av gamla testamentets lärosatser. Observera att just detta ligger till grund genom hela historien. Människor som tyckte se sig förmer än andra och som hade en tongivande ställning i samhälle förespråkade en annan ordning  för församlingen. Följden blev att församlingar splittrades  och det bildades nya församlingar som i månt och mycket villade på mänskliga  tankar.

Det hindrade dock inte Guds verk  och evangeliets kunskap att utbredda sig  över hela norra mellan -östern  och så småningom  till Rom som då ansågs som världens centrum. Här börjar en ny epok  av den kristna församlingens utbredning och anses ha startat år 70 ef.Kristus.

 Här börjar den första satsen i bildandet av den Katolska kyrka. Enligt Roms fördrag dog Petrus i Rom en martyr död. Eftersom det är omskrivet i bibeln att Petrus kallades för klippan, ansågs det som bildande  av den katolska kyrkan. Till detta hör också argument på att Jesus sa till Petrus att han har fått himmelrikets nycklar och det som han binder skall bli bundet i både himmel och på jorden. Hur det låg till vill jag återkomma till.  

I början av det första århundrade ef.Kr    

Kallades inte  påvar (Pappa-Fader)  för påvar, deras gemensamma  namn var ”Biskopar av Rom” den som anses efterträda  Petrus i Rom som sedermera blev  den Katolska kyrkan är Sankt Linus omkring år 64-67 ef.Kr

Nu undrar jag: Hur kunde det vara möjligt att vara så öppen med sin tro när apostel Petrus satt fängslad i Rom och sen blev han avrättad med att spikas upp och ner på ett kors och dog för sin tro skull. Förföljelsen hade drabbat  alla Jesu troende med motiveringen att  de försummade kejsaren som ansågs  Gudomlig. Paradoxen är också att Romarna kunde ägna sig åt mångguderi så länge det inte stred mot kejsarens integritet.

I sammanhanget kan vi säga att vem som helst kunde inte bli biskop i Rom på den tiden. Det var välbeställda personer som hade högt anseende hos kejsaren och således åtnjöt  frihet i förhållande till Jesu efterföljare. Jag påstår inget eftersom jag har inga referenser att falla tillbaka på, men jag tillåter mig undra hur det gick till vid övertagandet av  Petrus  kallelse. Att förföljelsen pågick fram till ca 300 talet ef.Kr är väl dokumenterat. År 306 tillträde Konstantin den Store som kejsaren i Rom och han kom med amnesti till de kristna som hade  innan dess sin verksamhet i underjorden.

Nu började en vis frihet för de troende som spred sig över norra Mellanöstern, Balkan Italien och mellersta Europa. Det är välkänt att Konstantin  grundade  staden Konstantinopel  i den Byssantiska Grekland. Därifrån skulle den Ortodoxa kyrkan härstamma och utbreda sig norrut mot den väldiga Ryssland.

På 600 talet  ef.Kr bildades den Islamiska  religionen av profeten Mohamed som kom från den Arabiska  halvön. Varför skriver jag om historia som många känner till redan?  Jo därför att vi måste se de troendes  ställning i ljuset av historien  och ta lärdom av vad som hände i jämförelse med Guds ord.

Detta  är inte ett gammalt  företeelse som hör till historien. Korruption fanns bland Judar som tyckte att dessa var förmer än vanlig folk  och ville gärna berika sig på bekostnad av dessa. Tyvärr är det så att varken protestanter eller  katoliker slapp detta genom historien. Det har funnits många krig under historiens gång där dessa har försökt att bekämpa varandra  i egna religionens namn.

För mig står det ganska klart att det finns  inte några felfria människor på jorden, varken då eller nu. Apostlarna möte förföljelsen och lidanden på grund av den övertygelse de bar med sig. De hade präglats av Jesus som lärare och mästare som människa när han var på jorden. Men de hade också lärt känna honom som kommen från Gud med försonings syfte till alla som bejakar tro på honom.

Apostlarna var måna om att berätta  vad Jesus har lärt dem och genom deras berättelse har evangeliet spridits till generation efter generation. Det var en personlig ställnings tagande av individer för de visste att det började med omvändelse i  människan , dvs. på nytt födelse inte av eller genom köttet utan genom Anden. Dessa betraktades som kättare  som  man skulle ta avstånd ifrån.

Hur ter sig framtiden ut för de troende ?

Jag kommer att skriva några rader som kan se skrämmande ut  för en del. Jag ber om ursäkt för detta, min tanke är inte att vara en olycksbådande  profet. För övrig är jag ingen profet, och har svårt för dem som upphöjer sig till profeter. Överhuvudtaget  är det inte titlar som skall bedöma vår personlighet. Det som är viktig i sammanhanget är vårt liv i sin helhet, det skall synas om vi har god frukt i våra liv, frukten i sin tur skall återspegla Guds härlighet  till Guds ära och inte något som vi skall berömma  oss av.

Vad förväntar vi oss av framtiden, oberoende av om vi är troende eller ej? Som Kristi följare  borde vi vara vaksamma  av händelser i världen. Detsamma  kan vi inte begära av andra som inte har kunskap eller tro. Ändå måste vi vara tydliga och inte förtiga  vad som är skrivet i Guds ord, till både kunskap  för dem som inte har kommit till tro, men också  en  påminnelse  till de troende att rannsaka skrifter.

Jesus hade sagt till sina lärjungar och till människor  som beskådade hans Himmelsfärd genom änglar som talade i hans ställe:

Appg.1:6-11

6 Då de nu var samlade frågade de honom och sa: Herre, ska du i denna tid återupprätta riket åt Israel? 7 Då sa han till dem: Det är inte er sak att veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 8 Men ni ska få kraft efter att den Helige Ande har kommit över er och ni ska vara vittnen* åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. 9 Och när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och en molnsky tog honom ur deras åsyn. 10 Och medan de uppmärksamt såg mot himlen, när han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11 Och de sa: Ni galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”…

Detta är den första referensen  på att Jesus kommer tillbaka på samma sätt som han for upp. Tiden när det skulle ske fick dom inte veta, däremot var det viktig att de skulle vara på sin vakt och leva gudfruktig.

Kan vi uppfatta  och förstå vad som skall hända i framtiden?  Kanske får jag skriva en utförligare artikel vid ett annat tillfälle om det, men eftersom artikeln är lång som den är skall jag försöka fatta mig så kort som möjlig.

Upp. 13:11-18

11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som ett lamm men det talade som en drake. 12 Och det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dem som bor på den att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår blev läkt. 13 Och det gör stora tecken, så att det till och med får eld att falla från himlen ner på jorden inför människornas åsyn. 14 Och det förför dem som bor på jorden genom de tecken som det har fått makt att göra inför vilddjuret, och säger till dem som bor på jorden att göra en bild åt vilddjuret, vilket var sårat av svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild också kunde tala och göra så att alla som inte tillbad vilddjurets bild skulle dödas. 16 Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, 17 så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller* vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här är visdomen. Den som har förstånd kan räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal och dess tal är 666.”

Det är mycket bildspråk i den här texten som kan vara svårt att förstå för många. I korta drag handlar det om en falsk Messias-Ledare som skall föreställa sig som Gud. Därför tar jag med detta i dagens text  för att tom de troende kommer att falla för det på grund av sitt bristande kunskap. Det andra är hur allting går så snabbt och förbereds en plattform  för detta.

Några exempel:

Kontantlös samhälle: En så länge går det att handla med pappers pengar, men bankerna stretar emot och vill inte hantera det, transaktioner går blixtsnabbt  globalt. Våra bankkort  är kopplade till multinationella  banksystem  och med sin chip rymmer de ofattbar  mängd information om människan bakom kortet.

Den globala uppvärmningen: Oavsett  om det är rätt eller fel med klimatet, kan det användas som förevändning  till att alla människor skall rätta sig i leden för att i klimatets namn få kontroll över medborgare.

Virus och andra sjukdomar: Vem hade trott att hela samhälle skulle stängas ner och kontrolleras av statsmakten. Må hända att det fanns ingen alternativ till det, vad händer i framtiden? Ingen vet,

Detta  är bara några exempel som vi bevittnat  de t senaste 10 åren. Vad händer om länder börjar kriga mot varandra på grund av torkan och brist på vatten och mat?  Jag tror att människor kommer att välkomna, tom ropa efter en ledare som kan tänkas få ordning på en värld som rasar.

Hur skall vi andra göra som sätter vårt hopp till Gud?

Detta skall inte behöva  vara  negativt för Jesu efterföljare.

Lukas 12:32  Får bli slutkläm på dagens artikel

32 Frukta inte du lilla hjord, för det är er Faders goda vilja att ge er riket.”…

Låt oss vara ärliga mot oss själva… Vad kan vi göra? Behöver vi gå med ångest eller anklagelse?  Eller kan någon annan anklaga ”Guds barnaskaran”?  Nej, vi är människor som kommer till korta både med oss själva och med andra, detta kan vi dock inte hänga upp oss på. Det är vår vilja och våra behov det hänger på, våra beslut: Är Gud den som han är beskriven i bibeln? Ja, för mig är Han det. Någon kan inte tro eller ta det till sig, kan vara så, men alla har möjlighet att söka, några finner det ganska snabbt, medan för andra kan ta tid att mogna. För dem som söker redan: Var försiktig så du inte ger dig in i något främmande och falsk. Att söka är att pröva också och vara vaksam. Dessutom kan alla som vill forma en personlig bön till Gud. Ibland kan bara tankar vara gott nog i stillhet, Gud är  varken döv  eller blind.

/Claudio

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.